Wykaz obowiązujących opinii Rady Przejrzystości dot. leków (substancji czynnych) stosowanych off-label (na dzień 09.09.2019)

 

Numer opinii
Substancja czynna
Wskazania pozarejestracyjne
Data obowiązywania
RPT
ORP
278/2017 vinorelbinum w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10 C45.0 – złośliwy międzybłoniak opłucnej (stadium zaawansowane) 28.08.2020 r. Plik raportu Plik opinii
339/2017 paclitaxelum w leczeniu wstępnym przed planowaną resekcją zmian pierwotnie nieoperacyjnych w przypadku miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego płaskonabłonkowego raka prącia (kody ICD:10 C60, C60.0, C60.1, C60.2, C60.8, C60.9); w leczeniu miejscowo zaawansowanego płaskonabłonkowego raka przełyku o umiejscowieniu w części piersiowej (kody ICD-10: C15.1, C15.4) oraz o lokalizacji brzusznej (kody ICD-10: C15.2, C15.5), w przypadku kojarzenia chemioterapii (paklitaksel i karboplatyna) z napromienianiem podczas wstępnego leczenia przed postępowaniem radykalnym z udziałem leczenia chirurgicznego 23.10.2020 r. Plik raportu Plik opinii
360/2017 kwas ursodeoksycholowy pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC) 06.11.2020 r. Plik raportu Plik opinii
157/2018 goserelinum, leuprorelinum, triptorelinum obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu 02.07.2021 r. Plik raportu Plik opinii
211/2018 mesalazyna popromienne zapalenie błony śluzowej odbytu (PZBSO) 13.08.2021 r. Plik raportu Plik opinii
227/2018 fingolimod program lekowy: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu leczenia lekami terapii pierwszego rzutu lub w szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”; wskazanie pozarejestracyjne: dla populacji pacjentów w wieku od 12 do 18 roku życia. 20.08.2021 r. Plik raportu Plik opinii
244/2018 propranololum napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka, niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia, naczyniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18 roku życia, naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste 10.09.2021 r. Plik raportu Plik opinii
253/2018 filgrastimum gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) – w przypadkach innych niż określone w ChPL, anemia aplastyczna, neutropenia wrodzona – w przypadkach innych niż określone w ChPL, neutropenia nabyta – w przypadkach innych niż określone w ChPL. 24.09.2021 r. Plik raportu Plik opinii
254/2018 doxorubicinum liposomanum nowotwory u pacjentów, u których występują istotne czynniki ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych 24.09.2021 r. Plik raportu Plik opinii
271/2018 salbutamolum bradykardia u dzieci do 18 roku życia 08.10.2021 r. Plik raportu Plik opinii
309/2018 lansoprazol, pantoprazol, omeprazol zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia 03.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
319/2018 furosemidum objawowe przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym - profilaktyka i leczenie wspomagające 10.12.2021 r Plik raportu Plik opinii
320/2018 aprepitantum wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu – profilaktyka 10.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
321/2018 doxazosinum przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia 10.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
322/2018 valganciclovirum innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego 10.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
323/2018 carbamazepinum, lamotriginum innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego 10.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
324/2018 carbamazepinum, gabapentinum, ketoprofenum innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego 10.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
331/2018 levodopum + benserazidum, levodopum + carbidopum dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
332/2018 atorvastatinum, lovastatinum, simvastatinum ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
333/2018 budesonidum postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, mikroskopowe zapalenie jelit 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
334/2018 octreotidum hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; objawy hipersekrecji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
335/2018 lanreotidum hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChP 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
336/2018 phenoxymethylpenicillinum zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku – profilaktyka; zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności – profilaktyka; zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego – profilaktyka 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
337/2018 dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum, nadroparinum calcicum innych niż określone w ChPL 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
338/2018 ciclosporinum choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
339/2018 dexamethasonum nowotwory złośliwe – leczenie wspomagające, nowotwory złośliwe – premedykacja 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
340/2018 hydrocortisonum powikłania skórne u chorych na nowotwory – w przypadkach innych niż określone w ChPL 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
341/2018 amiloridum + hydrochlorothiazidum przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
342/2018 colecalciferolum przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
343/2018 mycophenolas mofetil steroidozależny zespół nerczycowy, steroidooporny zespół nerczycowy, cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczyń, nefropatia IgA, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek, neuropatia zapalna oraz miopatia zapalna 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
344/2018 benazeprilum innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
345/2018 ramiprilum przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
346/2018 candesartanum cilexetilum nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
347/2018 losartanum nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
348/2018 telmisartanum nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
349/2018 valsartanum nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
350/2018 enalaprilum niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
351/2018 quinaprilum nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
352/2018 spironolactonum nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
353/2018 propafenonum nadkomorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL; nadkomorowe zaburzenia rytmu serca – profilaktyka nawrotów; zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne niż określone w ChPL – u dzieci do 18 roku życia; komorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL – u dzieci do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
354/2018 azathioprinum nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia; nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia; zapalenie naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
355/2018 sulfalazinum choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
356/2018 metoprololum ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia; niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
357/2018 diazepamum drgawki inne niż określone w ChPL 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
358/2018 theophyllinum bradykardia u dzieci do 18 roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
359/2018 carvedilolum zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL – u dzieci do 18. roku życia 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
360/2018 ketoconazolum choroba Cushinga; zespół Cushinga, ze względów formalnych 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
361/2018 prednisolonum, prednisonum autoimmunizacyjne zapalenie wątroby u dzieci do 18 r.ż., autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 r.ż., eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 r.ż., stan po przeszczepie nerki u dzieci do 18 r.ż. oraz prednisonum we wskazaniu innym niż ujęte w charakterystyce produktu leczniczego, tj.: eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 r.ż. 20.12.2021 r. Plik raportu Plik opinii
19/2019 voriconazolum profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności 14.01.2022 r. Plik raportu Plik opinii
32/2019 azathioprinum choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL 11.02.2022 r. Plik raportu Plik opinii
33/2019 cyclophosphamidum choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL 11.02.2022 r. Plik raportu
Plik raportu
Plik opinii
34/2019 cholecalciferolum osteoporoza posteroidowa – profilaktyka 11.02.2022 r. Plik raportu Plik opinii
35/2019 risedronatum natricum osteoporoza posteroidowa – profilaktyka 11.02.2022 r. Plik raportu Plik opinii
46/2019 acidum folicum schorzenia reumatyczne – u pacjentów leczonych metotreksatem 18.02.2022 r. Plik raportu Plik opinii
47/2019 nitrendipinum objaw Raynauda związany z twardziną układową – leczenie pierwszoliniowe 18.02.2022 r. Plik raportu Plik opinii
48/2019 amlodipinum objaw Raynauda związany z twardziną układową – leczenie pierwszoliniowe 18.02.2022 r. Plik raportu Plik opinii
49/2019 budesonidum wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia 18.02.2022 r. Plik raportu Plik opinii
59/2019 clofarabinum profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności 05.03.2022 r. Plik raportu Plik opinii
96/2019 valganciclovirum zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
103/2019 vigabatrinum stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego – monoterapia 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
104/2019 sulfamethoxazolum+trimethoprimum zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka; zakażenie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odporności – profilaktyka 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
105/2019 cyclophosphamidum zespół hemofagocytowy; zespół POEMS; małopłytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami; anemia hemolityczna oporna na leczenie kortykosteroidami 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
106/2019 sorafenibum leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) (ICD-10 C15, C16, C17, C18, C20, C48) 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
107/2019 colistinum zakażenia dolnych dróg oddechowych – profilaktyka u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza; zakażenia dolnych dróg oddechowych – leczenie wspomagające w skojarzeniu z antybiotykoterapią dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
108/2019 danazolum małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
109/2019 sirolimusum stwardnienie guzowate; limfangioleiomiomatoza; nowotwór z epitelioidnych komórek przynaczyniowych 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
110/2019 acidum mycophenolicum stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
111/2019 azathioprinum stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
112/2019 everolimusum stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
113/2019 tacrolimusum stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
114/2019 sirolimusum stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
115/2019 ciclosporinum we wskazaniach pozarejestracyjnych 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
116/2019 itraconazolum zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka 15.04.2022 r. Plik raportu Plik opinii
155/2019 peginterferon alfa-2a
i peginterferon alfa-2b
we wskazaniach pozarejestracyjnych: peginterferonum alfa-2a (C64 nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej, C84 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T, C84.0 ziarniniak grzybiasty, C84.1 choroba Sezary'ego, C84.2 chłoniak strefy T, C84.3 chłoniak limfoepitelioidalny, C84.4 obwodowy chłoniak z komórek T, C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T, C85 inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych, C85.1 chłoniak z komórek B, nieokreślony, C85.7 inne określone postacie chłoniakka nieziarniczego, C85.9 chłoniak nieziarniczy, nieokreślony, C91.4 białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell), C96.2 guzy złośliwe z komórek tucznych, D45 czerwienica prawdziwa, D47.1 przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku, D75.2 nadpłytkowość samoistna). peginterferonum alfa-2b (C43 czerniak złośliwy skóry, C43.0 czerniak złośliwy wargi, C43.1 czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka, C43.2 czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego, C43.3 czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy, C43.4 czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi, C43.5 czerniak złośliwy tułowia, C43.6 czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem, C43.7 czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem, C43.8 czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice, C43.9 czerniak złośliwy skóry, nieokreślony, C82 chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy), C82.0 z małych wpuklonych (szczelinowatych=cleaved) komórek, guzkowy, C82.7 inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego, C90.0 szpiczak mnogi, C91.0 ostra białaczka limfoblastyczna, C91.1 przewlwkła białaczka limfocytowa, C91.3 białaczka prolimfocytarna, C91.5 białączka dorosłych z komórek T, C92.1 przewlekła białaczka szpikowa, E85 amyloidoza /skrobiawica/, E85.3 wtórne amyloidozy narządowe, E85.4 zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych, E85.8 inne amyloidozy, E85.9 amyloidoza, nieokreślona, C64 nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej, C84 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T, C84.0 ziarniniak grzybiasty, C84.1 choroba Sezary'ego, C84.2 chłoniak strefy T, C84.3 chłoniak limfoepitelioidalny, C84.4 obwodowy chłoniak z komórek T, C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T, C91.4 białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell), D45 czerwienica prawdziwa, D47.1 przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku, D75.2 nadpłytkowość samoistna) 03.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
156/2019 rytuksymab we wskazaniu pozarejestracyjnym: B.91 „Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję (ICD-10 L10)” 03.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
157/2019 sirolimusum zespół Klippel-Trenaunay 10.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
167/2019 lamivudinum leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
168/2019 peginterferonum alfa-2a we wskazaniach pozarejestracyjnych 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
169/2019 interferonum alfa-2a guzy złośliwe z komórek tucznych (ICD-10: C96) 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
170/2019 lakozamid terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (ICD-10: C96.2) 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
171/2019 haloperidol choroba Huntingtona 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
172/2019 olanzapina choroba Huntingtona 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
173/2019 amitriptilinum zespół Klippel-Trenaunay 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
174/2019 carbamazepinum zespół Klippel-Trenaunay 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
175/2019 diclofenacum dyskopatia 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
176/2019 dinatri clodronas postępujące, kostniejące zapalenie mięśni 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
177/2019 capecitabiunum nowotwór złośliwy trzustki w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną (ICD-10: C25) 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
178/2019 posaconasolum ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka u dzieci poniżej 18 r.ż., nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci poniżej 18 r.ż., nawrót ostrej białaczki szpikowej u dzieci poniżej 18 r.ż 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
179/2019 sirolimusum przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych; zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnegoy 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
180/2019 sunitynibum leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C48, C49): mięsak pęcherzykowaty (alveolar soft part sarcoma) w stadium miejscowego zaawansowania lub uogólnienia przy braku możliwości radykalnego leczenia chirurgicznego u pacjentów w wieku 18 lat i powyżej 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
181/2019 prednisonum miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina-Barrego) 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
182/2019 tacrolimus
*dnia 16.09.2019 r. skorygowano oczywistą pomyłkę pisarską w opinii Rady – zamiana słowa „prednisonum” na „tacrolimusum
miastenia 17.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
Plik opinii
187/2019 donepezilum otępienie z ciałami Lewy'ego; otępienie w przebiegu choroby Parkinsona 24.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
188/2019 rivastigminum otępienie z ciałami Lewy'ego; otępienie w przebiegu choroby Parkinsona 24.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
189/2019 quetiapinum zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem 24.06.2022 r. Plik raportu Plik opinii
190/2019 desmopressinum monosymptomatyczne moczenie nocne spowodowane nocną poliurią u pacjentów między 5 a 6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu w ciągu dnia 01.07.2022 r.   Plik opinii
211/2019 posaconazolum we wskazaniach pozarejestracyjnych 08.07.2022 r. Plik raportu Plik opinii
219/2019 crisantaspasum we wskazaniach pozarejestracyjnych 15.07.2022 r. Plik raportu Plik opinii
254/2019 acidum folicum łuszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem 12.08.2022 r. Plik raportu Plik opinii
255/2019 leflunomidum młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu 12.08.2022 r. Plik raportu Plik opinii
256/2019 cetirizinum atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa – u pacjentów od 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego – u pacjentów od 6 miesiąca życia 12.08.2022 r. Plik raportu Plik opinii
257/2019 levocetirizini dichydrochloridum atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów od 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 6 miesiąca życia 12.08.2022 r. Plik raportu Plik opinii
258/2019 loratadinum atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów od 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 6 miesiąca życia 12.08.2022 r. Plik raportu Plik opinii
260/2019 amiloridum+hydrochlorothiazidum moczówka nerkopochodna 19.08.2022 r. Plik raportu Plik opinii
261/2019 fenoterolum+ipratropii_bromidum mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo – płucna, dyskineza rzęsek 19.08.2022 r. Plik raportu Plik opinii
262/2019 ipratropii_bromidum mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo – płucna, dyskineza rzęsek, ostre stany zapalne oskrzeli w przypadku obturacji dróg oddechowych 19.08.2022 r. Plik raportu Plik opinii
263/2019 prednisonum obturacyjne choroby płuc – w przypadkach innych niż określone w ChPL,
choroby autoimmunizacyjne – w przypadkach innych niż określone w ChPL,
stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku
19.08.2022 r. Plik raportu Plik opinii
301/2019 methotrexatum sarkoidoza, ziarniniakowe choroby płuc – w przypadkach innych niż określone w ChPL 23.09.2022 r. Plik raportu Plik opinii
302/2019 leuprolelinum • ICD-10: C48.0 – przestrzeń zaotrzewnowa – w przypadku: agresywnego naczyniakośluzaka (angiomyxoma agressivum) lub mięsaka podścieliskowego macicy;
• ICD-10: C49.4 – tkanka łączna i tkanka miękka brzucha – w przypadku: agresywnego naczyniakośluzaka (angiomyxoma agressivum) lub mięsaka podścieliskowego macicy;
• ICD-10: C49.5 – tkanka łączna i tkanka miękka miednicy – w przypadku: agresywnego naczyniakośluzaka (angiomyxoma agressivum) lub mięsaka podścieliskowego macicy
23.09.2022 r. Plik raportu Plik opinii
303/2019 azathioprinum sarkoidoza, śródmiąższowe zapalenie płuc – w przypadkach innych niż określone w ChPL, ziarniniakowe choroby płuc – w przypadkach innych niż określone w ChPL 23.08.2022 r. Plik raportu
Plik raportu
Plik opinii
304/2019 cyclophosphamidum sarkoidoza, śródmiąższowe zapalenie płuc – w przypadkach innych niż określone w ChPL 23.09.2022 r. Plik raportu
Plik raportu
Plik opinii
321/2019 arsenicum trioxidum C92.4 ostra białaczka promielocytowa w przypadku: pacjentów poniżej 18 roku życia z rozpoznaniem ostrej białaczki promielocytowej charakteryzującej się translokacją t(15;17) i (lub) obecnością genu PML/RAR-alfa 09.10.2022 r. Plik raportu Plik opinii
Wykaz obowiązujących opinii Rady Przejrzystości dot. leków (substancji czynnych) stosowanych off-label (na dzień 21.12.2018)
Wykaz obowiązujących opinii Rady Przejrzystości dot. leków (substancji czynnych) stosowanych off-label (na dzień 14.03.2018)
Wykaz obowiązujących opinii Rady Przejrzystości dot. leków (substancji czynnych) stosowanych off-label (na dzień 7.08.2017)