Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trisenox, arsenicum trioxidum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml, 10 amp. po 10 ml, EAN 5909990016433 - przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

ostra białaczka promielocytowa

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.525.2016.1.DJ; 24.10.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-29/2016
(Dodano: 07.08.2017 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 320/2016 do zlecenia 203/2016 (Data ważności opinii: 19.09.2019 r.)
(Dodano: 07.11.2016 r.)

go to zlecenie