Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Synagis, paliwizumab, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 1 ml, EAN 8054083006109; Synagis, paliwizumab, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 0,5 ml, EAN 8054083006093; we wskazaniu: zapobieganie ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wywołanej wirusem RS u dzieci z istotną hemodynamicznie, wrodzoną wadą serca (ICD-10 Q20-Q24)

Wskazanie:

ciężkia choroba dolnych dróg oddechowych wywołana wirusem RS u dzieci z istotną hemodynamicznie, wrodzoną wadą serca (ICD-10 Q20-Q24)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1403.2.2016.MS; 25.10.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 205/2016
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 205/2016
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 205/2016
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 205/2016

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 205/2016

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 stycznia 2017 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 205/2016

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP - 205, analiza OT.4351.36.2016

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Synagis (paliwizumab) w ramach programu lekowego: „Zapobieganie ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wywołanej wirusem RS u dzieci z istotną hemodynamicznie, wrodzoną wadą serca (ICD-10 Q20 - Q24)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Przemysław Kułach
  AbbVie Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Dotyczy: wymagania zgodności analiz z wytycznymi HTA opublikowanymi i wcielonymi w życie w sierpniu 2016r.
  Analitycy Agencji nie uznali braku zgodności z wytycznymi HTA z sierpnia b.r. za błąd. Jednak ze względu na to, że w chwili opracowywania AWA nowe wytyczne już obowiązywały uznano za zasadne podkreślenie zaistniałych różnic.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Uwagi Agencji dotyczącej nieuwzględnienia publikacji dot. skuteczności praktycznej paliwizumabu (Paes 2013)
  Ze względu na wejście w życie nowych wytycznych analitycy Agencji postanowili uzupełnić analizę weryfikacyjną o elementy, które powinny zostać uwzględnione zgodnie z nowymi wytycznymi. Przedstawione wyniki pochodzące z publikacji Paes 2013 są zbieżne z wynikami przedstawionymi w AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Uwagi Agencji dot. raportowania złożonych punktów końcowych z podziałem na wyniki dla poszczególnych komponentów
  Uwagi analityków Agencji wskazują na rozbieżności przedłożonych analiz względem nowo obowiązujących wytycznych HTA z sierpnia 2016. Przesłane uwagi nie zmieniają w tym zakresie wnioskowania.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: porównania bezpieczeństwa paliwizumabu w postaci roztworu oraz proszku i płynu do sporządzania roztworu
  Analitycy uznali za bezzasadne pośrednie porównywanie profilu bezpieczeństwa postaci liofilizowanej i roztworu do wstrzykiwań ze względu na załączenie do wniosku badania Makari 2014. W ww. badaniu profil bezpieczeństwa obu postaci leku został porównany bezpośrednio.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Interpretacji wyników dotyczących porównania odsetka dzieci z CHD hospitalizowanych i niehospitalizowanych w badaniu Paes 2013.
  Analitycy agencji przychylają się do uwagi wnioskodawcy odnośnie określenia odsetka osób hospitalizowanych wśród podgrupy pacjentów z HSCHD jako istotnie statystycznie wyższego niż w grupie dzieci niehospitalizowanych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Stwierdzenia Agencji o wzroście ryzyka wystąpienia „infekcji ogółem” u dzieci po zastosowaniu paliwizumabu w stosunku do grupy placebo.
  „Infekcje ogółem” opisują raportowane w badaniu infekcje o nieokreślonej etiologii.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: niespełniania kryteriów zamieszczonych w publikacji Prescrire 2004 oraz wyników z zakresie redukcji zgonów
  Uwaga jest zbieżna ze stanowiskiem Agencji przedstawionym w AWA, nie wpływa w związku z tym na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: uznania konieczności uwzględnienia w analizach kosztów utraty leku i utylizacji
  Analitycy Agencji uznali za zasadne nie uwzględnienie w analizie podstawowej kosztów utraty leku jednak zaznaczyli, że oszacowanie większego zużycia leku powinno zostać uwzględnione w analizie wrażliwości jako parametr niepewny.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Poziomu użyteczności pełnego zdrowia u pacjentów po 16 roku życia, zakażonych w niemowlęctwie RSV oraz szczepienia tylko w jednym sezonie zachorowań.
  Przyjęcie stanu zdrowia o wartości 1 jest bezzasadne. Uzyskanie takiego wyniku w praktyce jest mało prawdopodobne, ze względu na niewielkie szanse uzyskania takiego wyniku dla całej populacji ogółem. Wpływ tego parametru nie został zweryfikowany w analizie wrażliwości wnioskodawcy, a przesłany model na to nie pozwalał. W związku z powyższym analitycy podtrzymują swoje stanowisko j.w.
  Analitycy Agencji zgadzają się ze schematem stosowania zawartym w analizie, jednak zwracają uwagę na sformułowanie programu lekowego które nie pozwala jednoznacznie określić czy jest on także zasadny w szczególnych przypadkach (zależnych np. od miesiąca urodzenia). W związku z tym wyniki AE mogą być przeszacowane ze względu na nieuwzględnienie w modelu możliwości zachorowania w kolejnych sezonach
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: informacji o wartości średniej początkowej masy ciała
  Analitycy zwrócili uwagę na uwzględnienie wyższej wartości średniej masy ciała w analizie wrażliwości przeprowadzonej w ramach AE. Analitycy nie mieli uwag dotyczących sposobu wyznaczenia średniej masy ciała w analizie ekonomicznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Uwagi Agencji na temat braku przeprowadzenia przeglądu systematycznego analiz ekonomicznych w bazie Cochrane.
  Analitycy Agencji zamieścili komentarz co do dodatkowego wyszukiwania zgodnie z najnowszymi wytycznymi HTA w celu informacyjnym i nie uznają niespełnienia go za znaczny błąd w analizie.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Uwagi Agencji na temat przyjętych w AWB założeń dotyczących dawkowania
  Można przyjąć założenie, że każda liczba dawek zastosowana u pacjentów będzie skuteczna ze względu na charakter i sposób działania substancji. Należy mieć jednak na uwadze, że nie istnieją badania kliniczne, które by taką teorię potwierdzały. Jednocześnie brakuje doprecyzowania treści PL w zakresie minimalnej liczby dawek.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Uwagi Agencji na temat założeń przyjętych w AWB (kwalifikacja do programu, wskazania do immunizacji w związku z korekcją wady serca, wydatki płatnika publicznego).
  Ze względu na możliwość wystąpienia sytuacji szczególnych (np. pierwsza z wieloetapowej operacja serca nie znosząca istotności hemodynamicznej wady) mogących spowodować rozpoczęcie podawania paliwizumabu dziecku będącemu w wieku zbliżonym do górnej granicy wieku zawartego w kryteriach kwalifikacji do PL. Niesie to za sobą jednoznacznie większą masę dziecka i większe zużycie leku. Zwiększenie jednostkowych wartości ma wpływ na wartość średnią.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Doprecyzowania listy krajów, w których produkt Synagis jest refundowany
  W analizie rozpatruje się finansowanie ze środków publicznych produktów (o tej samej postaci oraz w takim samym opakowaniu), których dotyczy wniosek. Wnioskodawca przedstawił listę krajów, w których Synagis jest refundowany bez względu na postać farmaceutyczną i opakowanie.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: populacji badania Feltes
  Badanie Feltes 2003 jako kryteria włączenia do badania wymienia „wrodzone hemodynamicznie istotne wady serca”. Jest to niedookreślenie względem wnioskowanej populacji docelowej, ponieważ nie zostały określone konkretne parametry włączenia do badania, decydowała jedynie opinia lekarza prowadzącego terapię. Analitycy pragną zauważyć, że włączenie do wnioskowanego PL wymaga spełnienia konkretnych warunków zdrowotnych, a nie jedynie posiadania hsCHD.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: kosztów utraty leku i jego utylizacji
  Komentarz analityków Agencji w kwestii uwzględnienia kosztów utraty leku i jego utylizacji zamieszczono powyżej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: braku obliczeń dla ceny progowej zawartych w analizie wpływu na budżet
  Propozycje cenowe testowane w ramach analizy wrażliwości nie dotyczą mechanizmu RSS, który jest osobną propozycją umowy podziału ryzyka pomiędzy wnioskodawcą a MZ i nie musi dotyczyć bezpośrednio ceny leku.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  2.

  prof. dr hab. Grażyna Brzezińska Rajszys
  Kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu
  „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”

   

  prof. dr hab. Wanda Kawalec

  pdf 01

   

  pdf 01

  Dotyczy: kryteriów kwalifikacji do programu
  W AWA przedstawiono opinie ekspertów i informacje na temat rekomendacji klinicznych, które odnoszą się do szczegółowych kryteriów kwalifikacji do PL (rozdział 3.4.1 oraz 8). Zgodnie z tymi informacjami jedynie wytyczne polskie (Dobrzańska 2005) i francuskie (FPCS) jako ograniczenie wymieniają jawną niewydolność serca utrzymującą się mimo leczenia farmakologicznego; Dobrzańska 2005, amerykańskie AAP oraz międzynarodowe Tulloh wymieniają jako ograniczenie pierwotne nadciśnienie płucne; do sinicznych wad serca ograniczają wytyczne Dobrzańska (wskazano utlenowanie krwi <90%), międzynarodowych Tulloh (wytyczne Tulloh uznają profilaktykę w tym wskazaniu za potencjalnie skuteczną, nie określają poziomu utlenowania krwi), amerykańskie NPA i AAP (nie określają poziomu utlenowania krwi), kanadyjskie PHAC (nie określają poziomu utlenowania krwi).
  Terminologia „umiarkowane i ciężkie nadciśnienie płucne” została zaakceptowana w programie lekowym uzgodnionym miedzy firmą a Ministerstwem Zdrowia. Identyczne sformułowanie znajduje się w polskich wytycznych klinicznych Dobrzańska 2005.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 3/2017 do zlecenia 205/2016
  pdfSRP 4/2017 do zlecenia 205/2016
  (Dodano: 12.01.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 2/2017 do zlecenia 205/2016
  (Dodano: 13.01.2017 r.)

  go to zlecenie