Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lucrin Depot, leuprorelinum, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań,3,75 mg 1 zest., EAN 5909990686117 - przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

przestrzeń zaotrzewnowa - w przypadku: agresywnego naczyniakośluzaka (angiomyxoma agressivum) lub mięsaka podścieliskowego macicy (ICD-10 C48.0) tkanka łączna i tkanka miękka brzucha - w przypadku: agresywnego naczyniakośluzaka (angiomyxoma agressivum) lub mięsaka podścieliskowego macicy (ICD-10 C49.4); tkanka łączna i tkanka miękka miednicy - w przypadku: agresywnego naczyniakośluzaka (angiomyxoma agressivum) lub mięsaka podścieliskowego macicy (ICD-10 C49.5)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.276.2016.2.ISU; 27.10.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie