Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda (pembrolizumab), proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, 1 fiolka EAN: 5901549325003, w rramach programu: leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem

Wskazanie:

niedrobnokomórkowy rak płuca

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.530.2016.PB; 27.10.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 207/2016
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 207/2016
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 207/2016
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 207/2016
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 207/2016

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 207/2016

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 stycznia 2017 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 207/2016

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 207, analiza OT.4351.38.2016

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem (ICD-10: C34)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Piotr Łobodziński
  Kierownik ds. Farmakoekonomiki i Polityki zdrowotnej
  MSD Polska

  pdf 01

  Dotyczy: uwagi na temat ograniczonego wnioskowania o istotności klinicznej wyników.
  Uwaga niezasadna. Analitycy Agencji przy interpretacji wyników badań zwrócili uwagę na zachodzenie na siebie przedziałów ufności dla median. Natomiast uwaga dotycząca ograniczonego wnioskowania o istotności klinicznej wynikała z braku informacji o minimalnej istotnie klinicznej zmianie danego wyniku. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: informacji, że analiza bezpieczeństwa została przeprowadzona dla dawek 2 mg/kg m.c. oraz 10 mg/kg m.c.
  Uwaga zasadna. W AWA omyłkowo podano informację iż analiza bezpieczeństwa została przeprowadzona dla dawek 2 i 10 mg/kg m.c. Analitycy Agencji zasugerowali się informacją podaną w AKL wnioskodawcy: „Zdarzenia niepożądane uznane za związane z leczeniem przez badacza, występujące u ≥1% pacjentów w którejkolwiek z grup włączonych do badania (w tym grup nieujętych w niniejszej analizie). Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: większej skuteczności PEMBR w porównaniu do komparatorów DCT i PMX.
  Uwaga niezasadna. Wnioskodawca przytacza informacje podane (zarówno wyniki jak i wnioski) w analizie weryfikacyjnej, pomijając ograniczenia, które również sam wymienia w AKL (np. niejednorodność badań w porównaniu pośrednim).
  Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: stwierdzenia o zbliżonej skuteczności pembrolizumabu i niwolumabu na podstawie przeprowadzonego porównania w AWA.
  Uwaga niezasadna. Analitycy Agencji zwrócili uwagę na niedawną ocenę niwolumabu w zbliżonej populacji co wnioskowana oraz o takim samym mechanizmie działania jak pembrolizumab, oraz przytoczyli wyniki z analizy weryfikacyjnej dotyczącej leku Opdivo. Zaznaczyli także różnice, jakie występują pomiędzy badaniami dotyczącymi oceny niwolumabu i pembrolizumabu. Nie przeprowadzono porównania obydwu leków. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: przedstawienia niezgodności analiz wnioskodawcy z nowymi wytycznymi AOTMiT.
  Analitycy Agencji nie uznali braku zgodności z wytycznymi HTA z sierpnia b.r. za błąd. Jednak ze względu na to, że w chwili opracowywania AWA nowe wytyczne już obowiązywały uznano za zasadne podkreślenie zaistniałych różnic.
  Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: podania w AWA błędnej informacji dotyczącej walijskiej rekomendacji.
  Uwaga zasadna. Analitycy Agencji przedstawili błędną informację, iż rekomendacja AWMSG była negatywna, podczas gdy odnosiła się ona jedynie do rezygnacji z wydania rekomendacji z powodu braku oceny NICE. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: przyjęcia 20-letniego horyzontu czasowego w analizie ekonomicznej wnioskodawcy.
  Uwaga niezasadna. Analitycy Agencji zwrócili jedynie uwagę na fakt, iż w kontekście analizowanego problemu zdrowotnego jest to dość długi horyzont czasowy. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: uwagi o nieuwzględnieniu w analizie ekonomicznej wnioskodawcy kosztów leczenia niedoczynności i nadczynności tarczycy.
  Uwaga niezasadna. Wnioskodawca argumentuje, iż uwzględniał jedynie zdarzenia niepożądane w stopniu 3-5, natomiast niedoczynność i nadczynność tarczycy występowały w stopniu 1 lub 2. Przyjęcie powyższego założenia nie powoduje, iż pominięcie pozostałych zdarzeń niepożądanych, a szczególnie zdarzeń definiowanych jako szczególnego zainteresowania występujących istotnie statystycznie częściej po zastosowaniu ocenionego leku jest właściwym postępowaniem. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: odniesienia się w AWA do przedstawionego horyzontu czasowego w rekomendacjach NICE oraz CADTH.
  Uwaga niezasadna. Agencja zwraca jedynie uwagę na sposób przeprowadzenia analiz dla tej samej interwencji we wnioskowanym wskazaniu w celach porównawczych z uwzględnieniem różnic w metodologii między nimi. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: wyboru funkcji log-logistycznej przy modelowaniu krzywej PFS dla PEMBR w analizie wrażliwości wnioskodawcy.
  Uwaga zasadna. Analitycy Agencji zwrócili uwagę na wykres funkcji (a nie wartości AIC i BIC), który wskazuje na bardziej korzystny dla ocenianej interwencji przebieg progresji. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: nieuwzględnienia przez wnioskodawcę ograniczenia czasu trwania leczenia do dwóch lat.
  Uwaga niezasadna. Analitycy nie zakładają potrzeby ograniczenia czasu terapii, jedynie wskazują na brak takiego ograniczenia w programie lekowym (podczas gdy takie ograniczenie pojawia się w innych modelach ekonomicznych oraz rekomendacjach refundacyjnych dla ocenianego leku) oraz uwzględnienie w modelu szybko zbiegającej do zera krzywej modelującej czas trwania terapii. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: nieuzasadnionego stwierdzenia w AWA, iż brak przeszukania bazy Cochrane w analizie ekonomicznej wnioskodawcy jest niezgodny z nowymi wytycznymi HTA.
  Uwaga niezasadna. Zgodnie z nowymi wytycznymi zalecane jest przeszukanie co najmniej baz MEDLINE oraz biblioteki Cochrane. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: prawidłowego oszacowania kosztów w BIA wnioskodawcy na podstawie prognozy wydatków płatnika publicznego na leczenie pacjentów z potwierdzoną ekspresją PD-L1.
  Uwaga niezasadna. Koszty wykonania testów PD-L1 będą wyższe ze względu na większą liczebność populacji. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: rozbieżności oszacowań populacji docelowej podanej przez ekspertów i wnioskodawcę.
  Uwaga niezasadna. Oszacowania zarówno ekspertów jak i wnioskodawcy wskazują na liczbę osób kwalifikującą się do leczenia w programie. Analitycy Agencji zwrócili uwagę na znaczne różnice w tych oszacowaniach. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: niezgodności z wytycznymi HTA, polegającej na braku testowania w analizie wrażliwości różnych propozycji cenowych dla ocenianego leku.
  Uwaga niezasadna. Propozycje cenowe testowane w ramach analizy wrażliwości nie dotyczą mechanizmu RSS, który jest osobną propozycją umowy podziału ryzyka pomiędzy wnioskodawcą a MZ i nie musi dotyczyć bezpośrednio ceny leku. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 2/2017 do zlecenia 207/2016
  (Dodano: 12.01.2017 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 3/2017 do zlecenia 207/2016
  (Dodano: 13.01.2017 r.)

  go to zlecenie