Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Porównanie efektywności dializy otrzewnowej z hemodializą i wskazanie czy istnieją przesłąnki do stwarzania uwarunkowań sprzyjających jednej z metod.

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PL.50.80.2016.KoM; 09.11.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji

go to zlecenie