Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revolade, Eltrombopag, tabl.powl.,25 mg, 28 tabl.,EAN: 5909990748204; Revolade, Eltrombopag, tabl.powl.,50 mg, 28 tabl.,EAN: 5909990748235; w ramach programu lekowego: leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)

Wskazanie:

przewlekła pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ICD-10 D69.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.554.2016.8.ISU; 12.12.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 223/2016
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 223/2016
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 223/2016
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 223/2016
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 223/2016
pdfUzupełnienie do zlecenia 223/2016

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 223/2016

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 03 marca 2017 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 223/2016

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.40.2016

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Revolade (eltrombopag) w ramach programu lekowego: „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Sebastian Bojków
  – Novartis

  pdf 01

  Uwaga do str. 57: Agencja podtrzymuje stanowisko odnośnie niepewności w szacunkach populacji docelowej. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga do str. 57-58: Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga do str. 61-62: Agencja podtrzymuje stanowisko odnośnie niepewności w szacunkach populacji docelowej. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga do str. 62 oraz rozdział 6.3.3., str. 63., punkt 2: Agencja w odniesieniu do danych NFZ zwraca w AWA uwagę na ograniczenia wiarygodności szacunków na ich podstawie, dane te wykorzystano w celu oszacowania górnej granicy liczebności populacji docelowej. Ważnym aspektem analizy danych NFZ jest fakt wzrostowej tendencji w liczbie pacjentów z ITP w Polsce, co stoi w sprzeczności z założeniami autorów BIA wnioskodawcy. W świetle bardzo ograniczonych danych odnośnie populacji chorych pediatrycznych z cITP Agencja uważa za zasadną analizę danych NFZ.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga do str. 62 oraz rozdział 6.3.3., str. 63., punkt 3: Uwaga niezasadna. Na podstawie danych NFZ można zaobserwować trend wzrostowy w chorobowości ITP w Polsce. Dodatkowo struktura modelu wnioskodawcy uwzględniająca „nowych” pacjentów, wymuszała (w celu zapewnienia stałej chorobowości) wyrzucenie z modelu pacjentów kontynuujących leczenie z roku poprzedniego. W wariancie Agencji wyeliminowano utratę pacjentów z modelu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 20/2017 do zlecenia 223/2016
  pdfSRP 21/2017 do zlecenia 223/2016
  (Dodano: 08.03.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 14/2017 do zlecenia 223/2016
  (Dodano: 16.03.2017 r.)

  go to zlecenie