Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości odnośnie 1) skuteczności klinicznej i praktycznej, 2) bezpieczeństwa stosowania, 3) relacji korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania, 4) efektywności kosztowej wnioskowanej terapii, 5) wpływu na budżet płatnika publicznego leku Brintelix (wortioksetyna) we wskazaniu: leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu (po okresie 6 tyg. leczenia) nie uzyskano poprawy mimo zastosowania zarówno leku z grupy SSRI, jak i leku z grupy SNRI

Wskazanie:

leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu (po okresie 6 tyg. leczenia) nie uzyskano poprawy mimo zastosowania zarówno leku z grupy SSRI, jak i leku z grupy SNRI

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.996.2017.1.ISO; 13.12.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

1. Relaksacyjna szyna zgryzowa; 2. Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem raz na 5 lat; 3. Proteza całkowita górna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach; Proteza całkowita dolna o chrakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach, jako świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego

Wskazanie:

1. Dysfunkcje pochodzenia mięśniowego, parafunkcje zwarciowe, po rekonstrukcji patologicznego starcia zębów; 2. Leczenie protetyczne; 3. Uzębienie resztkowe w szczęce lub w żuchwie przy obecności prawidłowo przeleczonych i zabezpieczonych korzeni zębów

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4086.21.2017.TK IK:1125209; 12.12.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności zmiany technologii medycznej, dotyczącej badań diagnostycznych TK i RM, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Wskazanie:

diagnostyka

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK: 1063057.DS; 07.12.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany technologii medycznej

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej: "Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców, opiekuna fakytycznego lub przedstawiciela ustawowego dzieci od 6 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia", jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Wskazanie:

profilaktyka otyłości

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4080.3.2017.JCM IK: 1055970; 07.12.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla substancji czynnej: oksaliplatyna, we wskazaniach: chłoniak rozlany z dużych komórek B - DLBCL (C83, C85.7); chłoniak grudkowy -transformacja w DLBCL (C82, C83, C85.7); przewlekła białaczka limfocytowa / chloniak z małych limfocytów B - Zespół Richtera (C91, C85.7, C83); chłoniak z komórek płaszcza (C85.7); pozawężlowy chłoniak z komórek T/NK typu nosowego i inne z komórek T (C84); chłoniak Hodgkina (C81)

Wskazanie:

chłoniak rozlany z dużych komórek B - DLBCL (C83, C85.7); chłoniak grudkowy -transformacja w DLBCL (C82, C83, C85.7); przewlekła białaczka limfocytowa / chloniak z małych limfocytów B - Zespół Richtera (C91, C85.7, C83); chłoniak z komórek płaszcza (C85.7); pozawężlowy chłoniak z komórek T/NK typu nosowego i inne z komórek T (C84); chłoniak Hodgkina (C81)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.957.2017.PP.1 IK:1145154; 05.12.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla substancji czynnej: oksaliplatyna, we wskazaniach: chłoniak rozlany z dużych komórek B - DLBCL (C83, C85.7); chłoniak grudkowy -transformacja w DLBCL (C82, C83, C85.7); przewlekła białaczka limfocytowa / chloniak z małych limfocytów B - Zespół Richtera (C91, C85.7, C83); chłoniak z komórek płaszcza (C85.7); pozawężlowy chłoniak z komórek T/NK typu nosowego i inne z komórek T (C84); chłoniak Hodgkina (C81)

Wskazanie:

chłoniak rozlany z dużych komórek B - DLBCL (C83, C85.7); chłoniak grudkowy -transformacja w DLBCL (C82, C83, C85.7); przewlekła białaczka limfocytowa / chloniak z małych limfocytów B - Zespół Richtera (C91, C85.7, C83); chłoniak z komórek płaszcza (C85.7); pozawężlowy chłoniak z komórek T/NK typu nosowego i inne z komórek T (C84); chłoniak Hodgkina (C81)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.957.2017.PP.1 IK:1145154; 05.12.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Salbetan, betamethasoni dipropionas acidum salicylicum, roztwór na skórę, (0,64 mg 20 mg)/ g, 1 butelka 50 ml, kod EAN 5909991254988; Salbetan, betamethasoni dipropionas acidum salicylicum, roztwór na skórę, (0,64 mg 20 mg)/ g, 1 butelka 100 ml, kod EAN 5909991254995, we wskazaniu: leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych

Wskazanie:

leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1440.2017.5.MC; PLR.4600.1441.2017.5.MC; 01.12.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Petnidan Saft, ethosuximidum, syrop à 50 mg/ml; Petinimid, ethosuximidum, syrop à 50 mg/ml; Zarontin, ethosuximidum, syrop à 50 mg/ml, we wskazaniu: padaczka lekooporna (w tym padaczka z napadami nieświadomości)

Wskazanie:

padaczka lekooporna (w tym padaczka z napadami nieświadomości)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5757.2017.AD; 01.12.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cytologia na podłożu płynnym w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy jako świadczenia gwarantowanego z zakresu programów zdrowotnych

Wskazanie:

profilaktyka raka szyjki macicy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4087.5.2017.JCM IK: 748660; 01.12.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego - jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020

Wskazanie:

profilaktyka następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PZP.4050.3.2017.PCz; 30.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania projektu programu polityki zdrowotnej

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bedica, cannabis flos Bedica, susz, 14% THC, 1%>CBD, opakowanie à 5g; Bediol, cannabis flos Bediol, susz, 6,3% THC, 8%>CBD, opakowanie à 5g; Bedrolite, cannabis flos Bedrolite, susz, 1% THC, 9%>CBD, opakowanie à 5g; Bedrocan, cannabis flos Bedrocan, susz, 22% THC, 1%>CBD, opakowanie à 5g; Bedrobinol, cannabis flos Bedrobinol, susz, 22% THC, 1%>CBD, opakowanie à 5g; we wskazaniach: padaczka lekooporna; przewlekły ból, w tym: w chorobie nowotworowej, ból neuropatyczny, ból fantomowy; spastyczność , w tym spastyczność w stwardnieniu rozsianym; algodystrofia; nudności i wymioty związane z chemioterapią; stwardnienie rozsiane

Wskazanie:

padaczka lekooporna; przewlekły ból, w tym: w chorobie nowotworowej, ból neuropatyczny, ból fantomowy; spastyczność, w tym spastyczność w stwardnieniu rozsianym; algodystrofia; nudności i wymioty związane z chemioterapią; stwardnienie rozsiane

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5718.2017.AP; PLD.46434.5718.2017.2.AP; 30.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Spinraza, nusinersen, roztwór do wstrzykiwań, 12 mg, 1 fiol. 5ml, EAN 5713219500975 w ramach programu lekowego "Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (ICD-10: G12.0)"

Wskazanie:

leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (ICD-10: G12.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.892.2017.17.PB; 30.11.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cholesterol Module, proszek, puszka á 450 g we wskazaniu: zespół Smith-Lemil-Opitz (SLOZ)

Wskazanie:

zespół Smith-Lemil-Opitz (SLOZ)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5409.2017.3.AD; 27.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vasosan S, colestyraminum, granulat 0,74g/g (saszetki 5,4g, puszka 400g); Vasosan P, colestyraminum, granulat 0,74g/g (saszetki 5,4g, puszka 400g); Quantalan, colestyraminum, proszek, saszetki 4g; Questran, colestyraminum, proszek, saszetki 4g; Questran Light, colestyraminum, proszek, saszetki 4g; Colestyramin-Ratiopharm, colestyraminum, proszek, saszetki 4g; Lipocol, colestyraminum, tabletki di żucia 2g, we wskazaniach: biegunka przewlekła w tym: biegunka chologenna, sekrecyjna, biegunka w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, biegunka po usunięciu pęcherzyka żółciowego, biegunka w przebiegu żółciowego zapalenia żołądka, biegunka w przebiegu polipowatości rodzinnej jelita grubego; choroba Hirschsprunga; choroba Leśniowskiego-Crohna; ciężkie zaburzenia wchłaniania jelitowego spowodowane: resekcją odcinka jelita cienkiego, enterostomią; dyslipidemia w tym: hiperlipidemia mieszana, hipercholesterolemia; pierwotna żółciowa marskość wątroby; pierwotne stwardniające zapalenia dróg żółciowych; postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa; świąd skóry w przebiegu: cholestatycznego polekowego zapalenia wątroby, zespołu Alagille'a, cholestazy wewnątrzwątrobowej, resekcji części jelita grubego

Wskazanie:

biegunka przewlekła w tym: biegunka chologenna, sekrecyjna, biegunka w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, biegunka po usunięciu pęcherzyka żółciowego, biegunka w przebiegu żółciowego zapalenia żołądka, biegunka w przebiegu polipowatości rodzinnej jelita grubego; choroba Hirschsprunga; choroba Leśniowskiego-Crohna; ciężkie zaburzenia wchłaniania jelitowego spowodowane: resekcją odcinka jelita cienkiego, enterostomią; dyslipidemia w tym: hiperlipidemia mieszana, hipercholesterolemia; pierwotna żółciowa marskość wątroby; pierwotne stwardniające zapalenia dróg żółciowych; postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa; świąd skóry w przebiegu: cholestatycznego polekowego zapalenia wątroby, zespołu Alagille'a, cholestazy wewnątrzwątrobowej, resekcji części jelita grubego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5590.2017.AP; 24.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, roztwór dożylny 10 mg/ml, fiolki á 4 ml we wskazaniu: nowotwór złośliwy umiejscowień innych, niedokładnie określonych - głowa, twarz, szyja (ICD-10: C76.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nowotwór złośliwy umiejscowień innych, niedokładnie określonych - głowa, twarz, szyja (ICD-10: C76.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5601.2017.1.AK; 27.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających kapecytabinę, we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ICD-10 C22.1, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9)

Wskazanie:

ICD-10: C22.1, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.802.2017.2.ISO; 08.11.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 373/2017 do zlecenia 144/2017
(Dodano: 27.11.2017 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4321.5.2017
(Dodano: 27.11.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, niwolumab 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 fiolka 10 ml, kod EAN 5909991220518; Opdivo, niwolumab 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 fiolka 4 ml, kod EAN 5909991220501; Yervoy, ipilimumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5mg/ml, 1 fiolka 40 ml, kod EAN: 5909990872459; Yervoy, ipilimumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5mg/ml, 1 fiolka 10 ml, kod EAN: 5909990872442, w ramach programu lekowego "Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem"

Wskazanie:

leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.555.2016.PB.5; 23.11.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Spinraza, nusinersen, roztwór do wstzrzykiwań á 12 mg/ 5ml, we wskazaniu: rdzeniowy zanik mięśniowy typ I (ICD-10: G12.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekwych

Wskazanie:

rdzeniowy zanik mięśniowy typ I (ICD-10: G12.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5038.2017.1.AK; 23.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar, sorafenib, tabletki á 200 mg, we wskazaniu: ostra białaczka mieloblastyczna (ICD-10: C92.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekwych

Wskazanie:

ostra białaczka mieloblastyczna (ICD-10: C92.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5563.2017.AK; 23.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zonegran, zonisamide, kapsułak twarda, 25, 40, 100 mg oraz tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 25, 50, 100, 300 mg, we wskazaniu: padaczka lekooporna

Wskazanie:

padaczka lekooporna

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5546.2017.AP; 20.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nplate, romiplostym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań á 250 µg, we wskazaniu: pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ICD-10: D69.3) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ICD-10: D69.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5034.2017.1.AK; 17.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 398/2017 do zlecenia 182/2017
(Dodano: 14.12.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keyo, emulsja doustna, saszetka á 100 g we wskazaniu: padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT-1, deficyt dehydrogenazy pirogronianu

Wskazanie:

padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT-1, deficyt dehydrogenazy pirogronianu

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5456.2017.AD; 17.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Orap, pimozidum, tabletki á 1 i 4 mg, we wskazaniach: przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne); zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette); zespół Leigha

Wskazanie:

przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne); zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette); zespół Leigha

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5503.2017.AP; 17.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, bevacizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, EAN: 5909990010486; Avastin, bevacizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1, fiol. 16 ml, EAN: 5909990010493; w ramach programu lekowego: "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C19-C20)"

Wskazanie:

leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C19-C20)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.901.2017.9.PP; PLR.4600.902.2017.12.PP; 16.11.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mexiletine hydrochloride, mexiletinum, kapsułki á 100, 150, 200 mg; Mexitil, mexiletinum, kapsułki á 50, 100 mg; Novo-Mexiletine, mexiletinum, kapsułki á 100 mg, we wskazanich: dystrofia mięśniowa Beckera; dystrofia miotoniczna typu 1; dystrofia miotoniczna typu 2; miotonia wrodzona Thomsena, paramiotonia wrodzona - choroba Eulenburga; porażenie okresowe hiperkaliemiczne; zespół Schwartza-Jampela; komorowe zaburzenia rytmu serca (częstoskurcze komorowe, migotanie i trzepotanie komór, dodatkowe pobudzenia komorowe); napadowe migotanie przedsionków; zespół wydłużonego QT

Wskazanie:

dystrofia mięśniowa Beckera; dystrofia miotoniczna typu 1; dystrofia miotoniczna typu 2; miotonia wrodzona Thomsena, paramiotonia wrodzona - choroba Eulenburga; porażenie okresowe hiperkaliemiczne; zespół Schwartza-Jampela; komorowe zaburzenia rytmu serca (częstoskurcze komorowe, migotanie i trzepotanie komór, dodatkowe pobudzenia komorowe); napadowe migotanie przedsionków; zespół wydłużonego QT

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5397.2017.AP; 14.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego: Rena Start, proszek, puszka á 400 g we wskazaniu: przewlekła niewydolność nerek (ICD-10: N18.0)

Wskazanie:

przewlekła niewydolność nerek (ICD-10: N18.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5406.2017.1.AK; 13.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie