Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Arzerra, ofatumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 20 mg/ ml; 3 fiolki 5 ml+2 zestawy drenów przedłużających, EAN 5909990764402; Arzerra, ofatumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 20 mg/ ml; 1 fiol. 50 ml+2 zestawy drenów przedłużających, EAN 5909990842124, w ramach programu lekowego"leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej ofatumumabem (ICD-10: C91.1)"

Wskazanie:

przewlekła białaczka limfocytowa

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.125.2017.9.DJ; PLR.4600.126.2017.9.DJ; 24.04.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 61/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 61/2017
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 61/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 61/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 61/2017
pdfZałącznik do Analizy weryfikacyjnej Agencji do zlecenia 61/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 lipca 2017 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 61/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.17.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Arzerra (ofatumumab) w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej ofatumumabem (ICD-10: C91.1)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Wiktor Janicki
  Członek Zarządu Roche Polska

  pdf 01

  Uwaga #1 [Rozdział 5.3, Tabela 28]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #2 [Rozdział 5.3]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #3 [Rozdział 6.4]
  W komentarzu do analizy wpływu na budżet Agencji, został podkreślony fakt nieuwzględnienia ewentualnego instrumentu podziału ryzyka dla produktu leczniczego Gazyvaro.

  2.

  Sebastian Bojków
  Dyrektor ds. Refundacji i Polityki Cenowej, Onkologia, Novartis Poland Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga #1 [Rozdz. 4.1.1. ocena kryteriów włączenia/wykluczenia str. 22; Tabela 9 - Populacja]
  Tak jak opisano to w AWA Agencji: kryteria włączenia do przeglądu systematycznego wnioskodawcy zostały zdefiniowane zgodnie ze wskazaniem z wniosku refundacyjnego oraz zgodnie z zarejestrowanym wskazaniem wg ChPL Arzerra (pacjenci niekwalifikujący się do leczenia fludarabiną), jednak są one zawężone względem jednego z kryteriów włączenia do programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej ofatumumabem (ICD-10: C91.1)”, którego treść została zaakceptowana przez wnioskodawcę (przeciwwskazania do leczenia opartego na pełnej dawce fludarabiny).
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #2 [Rozdz. 4.1.1. Ocena kryteriów włączenia/wykluczenia str. 22; tabela 9 - Interwencja]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #3 [Rozdz. 4.1.3.2 Ocena jakości badań włączonych do przeglądu wnioskodawcy – str. 28 („kryteria włączenia dla populacji w badaniu COMPLEMENT 1…”]
  Uwaga Agencji odnosi się do niezgodności populacji włączonej do badań przedstawionych w analizie klinicznej wnioskodawcy z kryterium włączenia do ocenianego programu lekowego, w zakresie możliwości terapii fuldarabiną (analiza kliniczna wnioskodawcy: osoby niekwalifikujące się do leczenia fludarabiną vs program lekowy: osoby z przeciwwskazaniami do leczenia opartego na pełnej dawce fludarabiny).
  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #4 [Rozdz.. 4.2.1.2 Wyniki analizy bezpieczeństwa – str. 39 „W AKL wnioskodawcy w tabeli dotyczącej ciężkich zdarzeń niepożądanych zamieszczono…”]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #5 [Rozdz. 4.2.1.1. wyniki analizy skuteczności – str. 30 (Komentarz analityków Agencji dotyczący interpretacji wyników porównania ocenianych technologii)]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #6 [· rozdział 5.1.2. „Wyniki analizy wrażliwości”, nagłówek „Deterministyczna analiza wrażliwości”, str. 47; · rozdział 5.3.3 „Ocena spójności wewnętrznej i zewnętrznej”, str. 51; · rozdział 5.4. „Komentarz Agencji”, str. 53; · rozdział 6.3.1. „Ocena modelu wnioskodawcy”, str. 57-58; · rozdział 6.3.3 „Obliczenia własne Agencji”, str. 59-60; · rozdział 12. „Kluczowe informacje i wnioski”, nagłówek „Stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów”, str. 72; · rozdział 12. „Kluczowe informacje i wnioski”, nagłówek „Wpływ na budżet płatnika publicznego”, str. 73; odnoszą się do błędu poprawnie zidentyfikowanego przez analityków Agencji (arkusz „Model AE”, komórki K:15:K613).]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 71/2017 do zlecenia 61/2017
  pdfSRP 72/2017 do zlecenia 61/2017
  (Dodano: 12.07.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 44/2017 do zlecenia 61/2017
  (Dodano: 14.07.2017 r.)

  go to zlecenie