Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Yondelis, trabectedinum, w ramach programu lekowego: leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C48, C49)

Wskazanie:

mięsaki tkanek miękkich (ICD-10 C48, C49)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.390.2017.PB; 18.05.2017

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii Prezesa w zakresie skuteczności klinicznej i praktycznej oraz bezpieczeństwa stosowania leku

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 218/2017 do zlecenia 69/2017
(Dodano: 02.08.2017 r.)

go to zlecenie