Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zasadność dokonania zmian w opisie świadczenia "system ciągłego monitorowania glikemii (CGM) u osób z cukrzycą"

Wskazanie:

cukrzyca

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLW.4650.61.2017; 30.05.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 219/2017 do zlecenia 73/2017
(Dodano: 02.08.2017 r.)

go to zlecenie