Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Milupa leu 2 prima,, proszek, 500 g, we wskazaniach: kwasica izowalerianowa, 3-metylokrotonyloglicynuria, przy załozeniu, że wykorzystano u pacjenta dostępne alternatywne metody leczenia lub istnieją przeciwwskazania do prowadzenia terapii z użyciem takich metod

Wskazanie:

kwasica izowalerianowa, 3-metylokrotonyloglicynuria

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2396.2017.JŻ; 31.05.2017
Pismem znak: PLD.46434.28.2018.JŻ z dnia 05.01.2018 wycofano zlecenie.

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 7/2018 do zlecenia 74/2017
(Dodano: 16.01.2018 r.)

go to zlecenie