Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gazyvaro, obinutuzumabum, koncentrat do sporzadzania roztworu do infuzji, 1000 mg, 1 fiol. po 40 ml, EAN 5902768001105 w ramach programu: leczenie chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD-10 C82.0; C82.1; C82.7)

Wskazanie:

chłoniak grudkowy ICD-10 C82.0; C82.1; C82.)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.284.2017.10DJ; 07.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 86/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 86/2017
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 86/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 86/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 86/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 86/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 7 września 2017 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 86/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  pdf 01

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.24.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej
  Wniosek o objęcie refundacją leku Gazyvaro (obinutuzumab) we wskazaniu „Leczenie chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD-10 C.82.0, C82.1, C82.7)”.
  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Prof. dr hab. med. Tomasz Wróbel
  Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog

  pdf 01

  Dotyczy: wyników przeglądu HSO LBI-HTA 2016 zamieszczonych w AKL wnioskodawcy
  Prof. Wróbel wskazał, że dostępne są aktualniejsze wyniki dla punktu końcowego oceniającego przeżycie całkowite w badaniu GADOLIN. Wnioskodawca uwzględnił te wyniki w wykonanym przez siebie przeglądzie badań pierwotnych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2. Małgorzata Budasz-Świderska

  pdf 01

  Dotyczy: oceny ryzyka błędu systematycznego w badaniu GADOLIN w zakresie zaślepienia oceny wyników badania, które w opinii analityków Agencji jest nieznane.
  Ze względu na fakt, iż jakość życia oceniana w badaniu stanowi istotny klinicznie punkt końcowy, który oceniano u pacjentów nie poddanych zaślepieniu, analitycy Agencji podtrzymują swoje stanowisko dotyczące nieznanego ryzyka popełnienia błędu w zakresie oceny części wyników badań.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: uwagi analityków dot. niezgodności populacji badania GADOLIN z populacją wnioskowaną pod względem stopnia zaawansowania choroby.
  Uwaga zasadna. Jednak w badaniu GADOLIN populacja pacjentów w III-IV stopniu zaawansowania choroby stanowiła prawie 80%, stąd nie w pełni odpowiada populacji wnioskowanej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: uwagi analityków dot. suboptymalnej terapii w fazie podtrzymującej w ramieniu BEN w badaniu GADOLIN.
  Analitycy Agencji zgadzają się z informacjami przedstawionymi przez wnioskodawcę, iż część pacjentów po zakończeniu terapii indukcyjnej pozostaje pod obserwacją. Jednakże zasadnym jest porównanie aktywnej terapii podtrzymującej z inną dostępną aktywna terapią podtrzymującą, jeżeli taka istnieje. W przypadku chłoniaków grudkowych obecnie dostępną w warunkach polskich, rekomendowaną w wytycznych terapią jest przeszczepienie ASCT wykonane po chemioterapii.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: stwierdzenia istotności statystycznej wskaźnika HR dla OS w kontekście hierarchiczności punktów końcowych w badaniu GADOLIN.
  Przedstawione informacje stanowią jedynie komentarz dotyczący istotności statystycznej wyniku. Wskazanie, iż wynik OS jest istotny statystycznie jest niezgodne z informacją otrzymaną od wnioskodawcy w materiałach analitycznych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: dojrzałości danych z badania GADOLIN dla oceny OS w załączonym przeglądzie systematycznym HSO LBI-HTA.
  Wnioskodawca przedstawił jedynie wyjaśnienie, dotyczące dostępności danych dla dłuższego okresu obserwacji. Analitycy Agencji pragną zaznaczyć, iż w AWA przedstawiono wyniki dla wszystkich dostępnych terminów odcięcia danych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: braku informacji o dodatkowym monitorowaniu leku pod względem bezpieczeństwa przez EMA.
  Wnioskodawca wskazuje, że w ramach AKL zidentyfikowano wszystkie zagrożenia dotyczące stosowania leku Gazyvaro przedstawione przez EMA. Uwaga analityków Agencji dotyczyła jednak braku informacji o oznaczeniu leku Gazyvaro symbolem czarnego trójkąta, który wiąże się z dodatkowym monitorowaniem leku pod względem bezpieczeństwa przez EMA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: nieuwzględnienia w BIA i AE kosztów interwencji w ramach BSC, które wg wskazań ekspertów są stosowane przez ≤ 5% chorych.
  Wnioskodawca wskazuje, że uwzględnienie najdroższej z pominiętych technologii powoduje zwiększenie ICUR o ok. 1%.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: przyjęcia w dodatkowym wariancie BIA dawkowania schematu FC (fludarabina, cyklofosfamid) nieznanego pochodzenia, mimo dostępności danych NFZ na ten temat.
  Wnioskodawca wskazał, że przyjęte dawkowanie pochodzi z monografii dla schematu FC opublikowanego przez Cancer Care Ontario w 2016 r. Uwzględnienie dawkowania zgodnego z zarządzeniem Prezesa NFZ powoduje wzrost wyników analizy o 0,01%.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 87/2017 do zlecenia 86/2017
  (Dodano: 12.09.2017 r.)

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfRekomendacja 52/2017 do zlecenia 86/2017
  (Dodano: 14.09.2017 r.)

  go to zlecenie