Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Objęcie refundacją leku Adcetris, brentuximabum vedotinum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, 1 fiol., EAN 5909991004545 przy danych klinicznych w zakresie dawkowania odmiennych niż określone w ChPL, poprzez zróżnicowanie opisu dawkowania w programie lekowym: Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30 (C81 choroba Hodgkina; C84,5 Inne i nieokreślone chlonaki T) w zależności od wieku pacjentów

Wskazanie:

oporne i nawrotowe postaci chłoniaków CD30 (C81 choroba Hodgkina; C84,5 Inne i nieokreślone chlonaki T

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.40.2017.3.DJ IK:836066; 18.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-25/2017
(Dodano: 07.08.2017 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 217/2017 do zlecenia 93/2017 (Data ważności opinii: 24.07.2020 r.)
(Dodano: 25.07.2017 r.)

go to zlecenie