Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lipancrea 16000, Pancreatinum, kaps., 16000 j.Ph.Eur.Lipazy, 60 kaps., EAN 5909990723164

Wskazanie:

Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane: przewlekłym zapaleniem trzustki; resekcją trzustki bądź jej części; resekcją żołądka; zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową; mukowiscydozą.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.852.2017.4.MR; 18.08.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 101/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 101/2017
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 101/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 101/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 101/2017
pdfUzupełnienie do zlecenia 101/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 101/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 2 listopada 2017r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 101/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4350.15.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Lipancrea 16 000 (pancreatinum) we wskazaniu: stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane: przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka, zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Aneta Dymańska – Polpharma

  pdf 01

  Rozdział 4.1.1., str. 26
  Uwaga wnioskodawcy dot. populacji pediatrycznej stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Brak doprecyzowania terminu „choroby współistniejące w sposób istotnie wpływający na przebieg leczenia” uniemożliwia analitykom Agencji zweryfikowanie, czy poprawnie dokonano selekcji badań w oparciu o to kryterium.
  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.2, str. 27
  Szczegółowe zastrzeżenia co do sposobu łączenia haseł przedstawione zostały w Rozdz. 12 AWA (tab. 50 pkt 4b, str. 81).
  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.2, str. 28
  Wykorzystanie wyników badania Ramesh 2013 w AE, przy równoczesnym wykluczeniu tego badania z AKL powoduje niespójność przedłożonych analiz.
  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.3.2, str. 32
  ChPL Lipancrea 16 000 zaleca dawkę 1-2 kapsułki dziennie do każdego posiłku. Przywołana w uwadze wnioskodawcy dawka 400 000 jednostek lipazy jest to dawka, której wg ChPL nie należy przekraczać. W Rozdz. 4.1.3.2. AWA zwrócono uwagę, że dzienne dawki pankreatyny w badaniach włączonych do AKL wnioskodawcy były znacznie wyższe niż przeciętne dawki zalecane przez ChPL. Ponadto powoływanie się wnioskodawcy na maksymalną dopuszczalną dawkę wg ChPL, tj. 400 000 jednostek lipazy, stoi niejako w sprzeczności z prezentowaną w analizach wnioskodawcy tezą, że zgodnie z opiniami ekspertów dzienna dawka wynosi 75 000 jednostek lipazy. Zgodnie z obliczeniami własnymi Agencji, wykonanymi w oparciu o odnalezione wytyczne kliniczne i z uwzględnieniem zawartości jednostek lipazy w kapsułce preparatu Lipancrea 16 000, prawdopodobna dzienna dawka może wynosić 176 000 jednostek lipazy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.3.2, str. 33
  Krótki okres obserwacji stanowi ograniczenie badań włączonych do AKL wnioskodawcy, gdyż nie pozwala na ocenę skuteczności pankreatyny w zakresie takich parametrów jak masa ciała czy BMI, co zostało wyjaśnione w Rozdz. 4.1.3.2. AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  Rozdział 4.1.3.2, str. 33
  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.4., str. 34
  Komentarz analityków Agencji odnosi się do wnioskowania o skuteczności Lipancrea 16 000 w dawkach zalecanych w ChPL (1-2 kapsułki do posiłku).
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.1.2., str. 52, tab. 27
  Uwaga wnioskodawcy stanowi skorygowanie błędnej wartości podanej w analizie wnioskodawcy i przywołanej w AWA w tabeli 27. Należy jednak zwrócić uwagę, że sposób przypisania pozostałych wartości do poszczególnych stanów jest niejasny i nie pochodzi bezpośrednio z przytoczonych przez wnioskodawcę źródeł.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.1.2., str. 54, Rozdz. 5.4. str 62
  Przedstawiono wyjaśnienie dotyczące przyczyny różnic w sposobie oszacowania kosztów komparatora w AE i BIA. Analitycy natomiast zwrócili uwagę, że oszacowanie kosztu komparatora nie jest spójne w przedłożonych analizach (AE i BIA).
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 6.3., str. 69, tab. 44
  W BIA zwrócono jedynie uwagę na niespójność analiz pod względem wyboru komparatora w poszczególnych analizach.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 6.3.1., 6.3.3., 6.4
  Jak wskazano w AWA głównym ograniczeniem BIA wnioskodawcy jest przyjęta w obliczeniach dzienna dawka leku, która jest znacznie zaniżona, zarówno pod względem oszacowania średniej dawki na posiłek jak i pod względem założeń dotyczących liczby posiłków w ciągu dnia. W AWA zaznaczono, że całkowite przejęcie rynku leku Kreon 25 000 przez wnioskowaną technologię medyczną jest mało prawdopodobne, jednakże w obliczeniach własnych uwzględniono tylko zwiększoną dzienną leku.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 6.3.2., tab. 45
  W analizie wrażliwości nie przestawiono wariantów, które wnioskodawca przesłał w ramach uzupełnień analiz, gdyż nie uwzględniały one parametrów, na które zwrócono uwagę w piśmie w spr. niespełniania wymagań minimalnych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 6.3.3., tab. 46 oraz str. 56
  Uwaga niezasadna. Wariant dot. dawkowania przedstawiony przez Agencję jako najbardziej prawdopodobny jest zgodny z ChPL, co zostało omówione w AWA (str. 71) oraz jest zgodny z wytycznymi klinicznymi (str. 18 AWA).
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 12, str. 82, tab. 50, pkt. 8a
  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 12, str. 83, tab. 50, pkt. 8b
  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA oraz w uzupełnieniu analiz wnioskodawcy i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 12, str. 83, tab. 50, pkt 9 oraz str. 57, tab. 35
  Przedstawiono doprecyzowanie wyjaśnienia odnośnie zidentyfikowanych dowodów naukowych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  Rozdział 12, str. 84, tab. 50, pkt 15 oraz Rozdział 6, tab. 44
  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 13, str. 85
  Wykaz niezgodności względem Wytycznych HTA uwzględnia uzupełnienia wnioskodawcy, które w dalszym ciągu nie odpowiadały powyższym Wytycznym.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 7, str. 74
  Wnioskodawca nie przedstawił analizy racjonalizacyjnej zgodnej z zapisami ustawy refundacyjnej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 129/2017 do zlecenia 101/2017
  (Dodano: 07.11.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 71/2017 do zlecenia 101/2017
  (Dodano: 08.11.2017 r.)

  go to zlecenie