Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vidaza 25mg/ml, azacitidinum, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25mg/ml, 1 fiol., kod EAN: 5909990682706

Wskazanie:

"Ostra białaczka szpikowa (AML) z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacją WHO.”

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.877.2017.3.DJ; 18.08.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 102/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 102/2017
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 102/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 102/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 102/2017
pdfAneks do zlecenia 102/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 102/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 3 listopada 2017r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 102/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4352.2.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Vidaza 25 mg/ml (azacytydyna) we wskazaniu: Ostra białaczka szpikowa (AML) z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacją WHO

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Marcin Brudnicki

  pdf 01

  Komentarz do uwag 1, 2
  Podstawową uwagą Agencji do wskazania refundacyjnego był brak zapisu ograniczającego populację docelową do pacjentów niekwalifikujących się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Natomiast w przypadku eksperta klinicznego konieczność doprecyzowania wskazania refundacyjnego wydaje się dotyczyć: poziomu ryzyka cytogenetycznego, charakteru ostrej białaczki szpikowej i linii terapii pacjentów kwalifikujących się do terapii azacytydyną.

  Komentarz do uwagi 3
  Obliczenia mają charakter orientacyjny i posłużyły do wyznaczenia alternatywnego scenariusza maksymalnego analizy wpływu na budżet. W obliczeniach własnych Agencja oparła się na szacunkach wnioskodawcy, dotyczących populacji dorosłych pacjentów z ostrą białaczką szpikową z > 30% blastów, niekwalifikujących się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Przyjęto założenie, że wszyscy ww. pacjenci będą kwalifikować się do leczenia azacytydyną.

  2. Agnieszka Wierzbowska

  pdf 01

  Komentarz do uwag 1, 2
  Komentarz eksperta odnosi się subpopulacji, która zdaniem prof. Krzysztofa Lewandowskiego, może najbardziej skorzystać ze stosowania ocenianej technologii. Dodatkowo w rozdziale „4.2.1.1.Wyniki analizy skuteczności” przedstawiono wyniki analizy OS (niestratyfikowanej wg ECOG PS i ryzyka cytogenetycznego) uwzględniającej między innymi wyniki subpopulacji pacjentów z AML-MCR.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 121/2017 do zlecenia 102/2017
  (Dodano: 02.11.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 68/2017 do zlecenia 102/2017
  (Dodano: 13.11.2017 r.)

  go to zlecenie