Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

ReFacto AF, moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m. 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp. EAN 5909990819416; ReFacto AF, moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk., 2000 j.m. 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp. EAN 5909990010554; ReFacto AF, moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk., 1000 j.m. 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp. EAN 5909990819515; ReFacto AF, moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m., 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp. EAN 5909990819317 w ramach programu lekowego: "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67)

Wskazanie:

hemofilia A i B

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.637.2017.11.MA, PLR.4600.638.2017.12.MA, PLR.4600.639.2017.11.MA, PLR.4600.640.2017.11.MA; 08.09.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 117/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 117/2017
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 117/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 117/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 117/2017
pdfUzupełnienie do zlecenia 117/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 117/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23 listopada 2017r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 117/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.39.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego ReFacto AF (Moroktokog alfa) w ramach programu lekowego: „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Anna Pieczonka
  Pfizer Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Komentarze do uwag do następujących fragmentów AWA: Rozdział 3.6 (tab. 16, str. 31); Rozdział 4.1.1 (tab. 17, str. 33); Rozdział 11, str. 73

  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie wyjaśnień zawartych w uzupełnieniach minimalnych, które uwzględniono w ocenie analizy weryfikacyjnej Agencji (uwagi dotyczące wyboru komparatora).

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.1. (tab. 17, str. 34)

  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie wyjaśnień zawartych w uzupełnieniach minimalnych, które uwzględniono w ocenie analizy weryfikacyjnej Agencji.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.4, str. 40, rozdz. 4.3, str. 48

  Uwaga stanowi komentarz do opisanych w AWA ograniczeń dotyczących oceny bezpieczeństwa leku na podstawie potwierdzonej badaniami biórównoważności z wybranym komparatorem.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 13, str. 82

  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie wyjaśnień zawartych w uzupełnieniach minimalnych, które uwzględniono w ocenie analizy weryfikacyjnej Agencji.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 12, tab. 50, str. 77, rozdz. 13, str. 82

  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie wyjaśnień zawartych w uzupełnieniach minimalnych, które uwzględniono w ocenie analizy weryfikacyjnej Agencji.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.1.2 str. 52

  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie wyjaśnień zawartych w uzupełnieniach minimalnych, które uwzględniono w ocenie analizy ekonomicznej. Uwaga analityków Agencji wynika przede wszystkim z faktu, że zapisy programu lekowego wskazują, że metodę z użyciem substratu chromogennego należy zastosować w przypadku leczenia moroktokogiem alfa (brak wzmianki o takiej konieczności podczas stosowania oktokogu i turoktokogu). Ponadto jak wskazano w AWA prawdopodobne jest, że dla większości z ośrodków leczenia hemofilii powyższa metoda diagnostyczna nie jest dostępna.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.3., tab. 32, str. 54, rozdz. 5.4, str. 57

  Tak jak wskazano w AWA, populacja określona zgodnie ze schematem PICO uwzględnia dzieci oraz dorosłych do ukończenia 26 r.ż. chorych na hemofilię A, aczkolwiek w ocenie AE uwzględniono wyniki CMA wnioskodawcy odnoszące się do populacji pacjentów do 18 r.ż. (zgodnej z przedłożonym programem lekowym).

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 6.3, tab. 40, str. 63

  Analitycy Agencji wskazali, że w ich ocenie bardziej prawdopodobny wydaje się przywołany scenariusz przedstawiony przez wnioskodawcę w AW, w którym lek ReFacto AF przejmie 100% udziałów w rynku (AWA rozdz. 6.4, str. 67) – zgodnie z komunikatami DGL NFZ w 2017 roku refundowany jest wyłącznie produkt leczniczy NovoEight, a specyfikacja obecnie trwającego postępowania przetargowego przewiduje, że wygrany oferent zobowiązuje się do zaspokojenia 100% miesięcznego zapotrzebowania na czynniki krzepnięcia VIII w okresie obowiązywania umowy. Przytoczone przez wnioskodawcę okoliczności nie zostały uwzględnione w AWB, wobec czego trudno określić jak mogą wpływać na kształtowanie się rynku rekombinowanych czynników krzepnięcia VIII w Polsce.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 142/2017 do zlecenia 117/2017
  pdfSRP 143/2017 do zlecenia 117/2017
  pdfSRP 144/2017 do zlecenia 117/2017
  pdfSRP 145/2017 do zlecenia 117/2017
  (Dodano: 01.12.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 79/2017 do zlecenia 117/2017
  (Dodano: 08.12.2017 r.)

  go to zlecenie