Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ogólnopolski program edukacyjny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Wskazanie:

pochp

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 ust. 2a

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.28.2017.JW.2; 12.07.2017

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 292/2017 do zlecenia 118/2017
(Dodano: 12.09.2017 r.)

go to zlecenie