Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających kapecytabinę, we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ICD-10 C22.1, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9)

Wskazanie:

ICD-10: C22.1, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.802.2017.2.ISO; 08.11.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 373/2017 do zlecenia 144/2017
(Dodano: 27.11.2017 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4321.5.2017
(Dodano: 27.11.2017 r.)

go to zlecenie