Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (sirolimusum), w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

angiomatoza

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.183.2017.2.DJ IK:876081; 09.05.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 132/2017 do zlecenia 66/2017
(Dodano: 24.05.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Propozycja zmian, które mogą być podstawą do aktualizacji programu "Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015-2020", bądź ich wprowadzenia poza programem

Wskazanie:

n.d.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PZT.407.52.2017.TK; 24.02.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1 fiolka a 4 ml; EAN 5909991220501; Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1 fiolka a 10 ml; EAN 5909991220518, w ramach programu lekowego "leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 C81)"

Wskazanie:

oporna i nawrotowa postaći klasycznego chłoniaka Hodgkina

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.163.2017.8.MK; PLR.4600.164.20178.MK; 28.04.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 64/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 64/2017
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 64/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 64/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 64/2017
pdfUzupełnienie do zlecenia 64/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 64/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 7 lipca 2017r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 64/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.20.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Opdivo (nivolumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 C 81)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Katarzyna Pawluczuk
  (Bristol-Myers Squibb Polska Sp z o.o.)

  pdf 01

  Komentarz do uwag 1
  Uwaga wnioskodawcy stanowi wyjaśnienie zastosowania danych nieopublikowanych w modelu ekonomicznym. Nie kwestionuje ograniczenia zidentyfikowanego przez analityków w AWA.

  Komentarz do uwagi 2
  Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA dotyczące założeń przyjętych w obliczeniach własnych. Przyjęte w dodatkowych obliczeniach parametry są zgodne z zapisami wnioskowanego programu lekowego oraz z wynikami badań włączonych do przeglądu systematycznego wnioskodawcy.

  Komentarz do uwag 3, 4, 5
  Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA dotyczące przedstawienia wyników w 3-letnim horyzoncie czasowym z uwzględnieniem docelowego udziału w rynku, nieprecyzyjnego opisu modelu oraz obliczeń własnych.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 69/2017 do zlecenia 64/2017
  pdfSRP 70/2017 do zlecenia 64/2017
  (Dodano: 12.07.2017 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 43/2017 do zlecenia 64/2017
  (Dodano: 13.07.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Xalcori, crizotinibum, kapsułki twarde, 250 mg, 60 kaps. twardych, EAN 5909991004507; Xalcori, crizotinibum, kapsułki twarde, 200 mg, 60 kaps. twardych, EAN 5909991004484, w ramach programu lekowego "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)"

  Wskazanie:

  Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem kryzotynibu w pierwszej linii leczenia zgodnie z zapisami programu lekowego "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)"

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.2084.2.2016.MR; 28.04.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 63/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 63/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 63/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 63/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 63/2017
  pdfUzupełnienie do zlecenia 63/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 63/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 6 lipca 2017 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 63/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 063, analiza OT.4351.19.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Xalkori (Crizotinibum) we wskazaniu: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem kryzotynibu w pierwszej linii leczenia zgodnie z zapisami programu lekowego "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)"

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Małgorzata Konopka-Pliszka
    Pfizer Polska Sp. z o. o.

  pdf 01

  Dotyczy: Podtrzymanie stanowiska wnioskodawcy co do prawidłowości wyboru komparatora.

  Informacje przedstawione w AWA miały na celu podkreślenie, iż wybrany komparator nie jest jedyną opcją terapeutyczną obecnie stosowaną w analizowanej populacji. Informacja o innych opcjach terapeutycznych pozwala całościowo przedstawić możliwości leczenia w analizowanym problemie zdrowotnym. Jednocześnie nie uznano wyboru wnioskodawcy za nieprawidłowy. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Wskazania ograniczeń badania PROFILE 1014

  Zadaniem analityków Agencji jest wskazanie ograniczeń i niepewności związanych z interpretacją wyników pochodzących z włączonych do przeglądu systematycznego wnioskodawcy badań. Dotyczy to również sytuacji, gdy badanie kliniczne, z uwagi na problem zdrowotny, nie mogło zostać przeprowadzone w inny sposób. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Uwzględnienia w AWA maksymalnych oszacowań dotyczących populacji docelowej

  Ponieważ istnieje niepewność, co do szacowań populacji docelowej w analizowanym wskazaniu, analitycy przedstawili obliczenia własne dla danych wskazanych przez ekspertów klinicznyh (maksymalnie 300 pacjentów stosujących kryzotynib w przypadku refundacji). Jest to podejście konserwatywne, mające na celu wskazanie jak duży wpływ na wydatki płatnika publicznego mają w niniejszym wniosku oszacowania populacji. Tak jak podkreślono w AWA, scenariusz należy rozpatrywać jako maksymalny, nie zaś najbardziej prawdopodobny. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  2.

  Ewa Szutowicz-Zielińska
  Gdański Uniwersytet Medyczny

  pdf 01

  Dotyczy: oszacowania populacji docelowej

  W analizie wrażliwości testowano różne warianty populacji docelowej, w tym minimalne założenia wnioskodawcy. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 73/2017 do zlecenia 63/2017
  pdfSRP 74/2017 do zlecenia 63/2017
  (Dodano: 12.07.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Keytruda, pembrolizumabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg 1 fiol, EAN 5901549325003; Keytruda, pembrolizumabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 25 mg/ml 1 fiol. 4 ml, EAN 5901549325126 w ramach programu lekowego "leczenie pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuc pembrolizumabem (ICD-10 C34)

  Wskazanie:

  niedrobnokomórkowy rak płuc

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4601.155.2017.KG; 26.04.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 62/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 62/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 62/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 62/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 62/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 62/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 16 czerwca 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 62/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 61/2017 do zlecenia 62/2017
  pdfSRP 62/2017 do zlecenia 62/2017
  (Dodano: 21.06.2017 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 37/2017 do zlecenia 62/2017
  (Dodano: 29.06.2017 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Arzerra, ofatumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 20 mg/ ml; 3 fiolki 5 ml+2 zestawy drenów przedłużających, EAN 5909990764402; Arzerra, ofatumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 20 mg/ ml; 1 fiol. 50 ml+2 zestawy drenów przedłużających, EAN 5909990842124, w ramach programu lekowego"leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej ofatumumabem (ICD-10: C91.1)"

  Wskazanie:

  przewlekła białaczka limfocytowa

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.125.2017.9.DJ; PLR.4600.126.2017.9.DJ; 24.04.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 61/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 61/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 61/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 61/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 61/2017
  pdfZałącznik do Analizy weryfikacyjnej Agencji do zlecenia 61/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 6 lipca 2017 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 61/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.17.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Arzerra (ofatumumab) w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej ofatumumabem (ICD-10: C91.1)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Wiktor Janicki
  Członek Zarządu Roche Polska

  pdf 01

  Uwaga #1 [Rozdział 5.3, Tabela 28]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #2 [Rozdział 5.3]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #3 [Rozdział 6.4]
  W komentarzu do analizy wpływu na budżet Agencji, został podkreślony fakt nieuwzględnienia ewentualnego instrumentu podziału ryzyka dla produktu leczniczego Gazyvaro.

  2.

  Sebastian Bojków
  Dyrektor ds. Refundacji i Polityki Cenowej, Onkologia, Novartis Poland Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga #1 [Rozdz. 4.1.1. ocena kryteriów włączenia/wykluczenia str. 22; Tabela 9 - Populacja]
  Tak jak opisano to w AWA Agencji: kryteria włączenia do przeglądu systematycznego wnioskodawcy zostały zdefiniowane zgodnie ze wskazaniem z wniosku refundacyjnego oraz zgodnie z zarejestrowanym wskazaniem wg ChPL Arzerra (pacjenci niekwalifikujący się do leczenia fludarabiną), jednak są one zawężone względem jednego z kryteriów włączenia do programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej ofatumumabem (ICD-10: C91.1)”, którego treść została zaakceptowana przez wnioskodawcę (przeciwwskazania do leczenia opartego na pełnej dawce fludarabiny).
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #2 [Rozdz. 4.1.1. Ocena kryteriów włączenia/wykluczenia str. 22; tabela 9 - Interwencja]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #3 [Rozdz. 4.1.3.2 Ocena jakości badań włączonych do przeglądu wnioskodawcy – str. 28 („kryteria włączenia dla populacji w badaniu COMPLEMENT 1…”]
  Uwaga Agencji odnosi się do niezgodności populacji włączonej do badań przedstawionych w analizie klinicznej wnioskodawcy z kryterium włączenia do ocenianego programu lekowego, w zakresie możliwości terapii fuldarabiną (analiza kliniczna wnioskodawcy: osoby niekwalifikujące się do leczenia fludarabiną vs program lekowy: osoby z przeciwwskazaniami do leczenia opartego na pełnej dawce fludarabiny).
  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #4 [Rozdz.. 4.2.1.2 Wyniki analizy bezpieczeństwa – str. 39 „W AKL wnioskodawcy w tabeli dotyczącej ciężkich zdarzeń niepożądanych zamieszczono…”]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #5 [Rozdz. 4.2.1.1. wyniki analizy skuteczności – str. 30 (Komentarz analityków Agencji dotyczący interpretacji wyników porównania ocenianych technologii)]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #6 [· rozdział 5.1.2. „Wyniki analizy wrażliwości”, nagłówek „Deterministyczna analiza wrażliwości”, str. 47; · rozdział 5.3.3 „Ocena spójności wewnętrznej i zewnętrznej”, str. 51; · rozdział 5.4. „Komentarz Agencji”, str. 53; · rozdział 6.3.1. „Ocena modelu wnioskodawcy”, str. 57-58; · rozdział 6.3.3 „Obliczenia własne Agencji”, str. 59-60; · rozdział 12. „Kluczowe informacje i wnioski”, nagłówek „Stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów”, str. 72; · rozdział 12. „Kluczowe informacje i wnioski”, nagłówek „Wpływ na budżet płatnika publicznego”, str. 73; odnoszą się do błędu poprawnie zidentyfikowanego przez analityków Agencji (arkusz „Model AE”, komórki K:15:K613).]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 71/2017 do zlecenia 61/2017
  pdfSRP 72/2017 do zlecenia 61/2017
  (Dodano: 12.07.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 44/2017 do zlecenia 61/2017
  (Dodano: 14.07.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Daklinza, daclatasvirum, tabl. powl., 60 mg, 28 tabl. powl., EAN 5909991184971; Daklinza, daclatasvirum, tabl. powl., 60 mg, 28 tabl. powl. w blistrze perforowanym, EAN 5909991184988, w ramach programu lekowego "leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2)

  Wskazanie:

  przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.94.2017.9.JT; PLR.4600.95.2017.8.JT; 24.04.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 60/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 60/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 60/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 60/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 60/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 60/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 16 czerwca 2017 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 60/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 63/2017 do zlecenia 60/2017
  pdfSRP 64/2017 do zlecenia 60/2017
  (Dodano: 21.06.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 38/2017 do zlecenia 60/2017
  (Dodano: 26.06.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Projekt programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

  Wskazanie:

  profilaktyka i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 ust. 2a

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PZP.4050.1.2017.NS; 21.04.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 137/2017 do zlecenia 59/2017
  (Dodano: 06.06.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Ocena zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego "Leczenie Choroby Leśniowskiego-Crohna (Chlc) poprzez wprowadzenie kryteriów ponownego włączenia do programu w leczeniu infliksymabem i adalimumabem oraz okreslenie definicji ciężkiej czynnej postaci Chlc

  Wskazanie:

  choroba Leśniowskiego-Crohna

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  931082.PB; 20.04.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 128/2017 do zlecenia 58/2017
  (Dodano: 24.05.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Acarizax, standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego (Dermatophgoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina), liofilizat doustny, 12 SQ-HDM, 30 szt., EAN 5909991257521 we wskazaniu: u dorosłych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne i /lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: • umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; • astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy. Przed rozpoczęciem leczenia należy uważnie ocenić stan zaawansowania astmy u pacjenta.

  Wskazanie:

  u dorosłych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne i /lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: • umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; • astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy. Przed rozpoczęciem leczenia należy uważnie ocenić stan zaawansowania astmy u pacjenta.

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.293.2017.4.IS; 19.04.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 57/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 57/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 57/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 57/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 57/2017
  pdfUzupełnienie do zlecenia 57/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 57/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 6 lipca 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 57/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 57, analiza OT.4350.9.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Acarizax (standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego – Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae) we wskazaniu: alergiczny nieżyt nosa i astma oskrzelowa.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Marcin Sołyga
  osoba upoważniona z ramienia firmy
  ALK-Abelló A/S

  pdf 01

  Dotyczy: ograniczenia analizy CMA poprzez przyjęcie założenia o porównywalnej skuteczności SLIT i SCIT, mimo braku badań RCT bezpośrednio porównujących te interwencje.

  Wnioskodawca powołuje się m.in. na dowody, które nie odnoszą się do interwencji stanowiącej przedmiot oceny oraz wnioskowanej populacji (Mosbech 2014 – dawka inna niż wnioskowana, szersza populacja, Nelson 2015 – inne wskazanie) lub odnoszą się do populacji znacznie szerszej i immunoterapii alergenowej ogółem, tak jak Calderón 2016.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: przyjęcia założenia w CMA o długości trwania terapii za pomocą SCIT na poziomie 5 lat.

  Wnioskodawca przywołuje argumenty wskazane w Analizie Ekonomicznej, rozpatrzone przez Agencję.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: przyjęcia założenia w CMA o średniej odległości miejsca zamieszkania pacjentów od poradni alergologicznej na poziomie 40 km.

  Wnioskodawca przywołuje argumenty przedstawione w Analizie Ekonomicznej i uwzględnione przez analityków Agencji w AWA.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: niespójności w naliczaniu kosztów w CMA pomiędzy komparatorami a preparatem Acarizax w przypadku uwzględniania współczynnika compliance.

  Analitycy Agencji przyznają, że założenie przyjęte przez wnioskodawcę jest podejściem konserwatywnym, a sposób uwzględniania współczynnika compliance wynika z zapisów ChPL poszczególnych produktów.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: nieuwzględnienia w oszacowaniu populacji pacjentów, którzy z racji braku refundacji SLIT nie mogą stosować immunoterapii.

  Wnioskodawca wskazuje, że roczny koszt terapii jednym z obecnie dostępnych na rynku nierefundowanych preparatów SLIT jest zbliżony do rocznego kosztu terapii wnioskowaną interwencją z perspektywy pacjenta, w przypadku objęcia jej refundacją. W oszacowaniu populacji wzięto pod uwagę dane sprzedażowe dla tego preparatu, dlatego zdaniem wnioskodawcy objęcie refundacją preparatu Acarizax nie spowoduje wzrostu liczebności populacji o pacjentów niestosujących wcześniej immunoterapii doustnej z przyczyn ekonomicznych. Uwaga wnioskodawcy jest zasadna, jednak analitycy Agencji uważają, że objęcie refundacją preparatu Acarizax może wiązać się z rozpropagowaniem wiedzy o dostępności SLIT wśród pacjentów, a co za tym idzie do zwiększenia populacji stosującej immunoterapię.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: niepewności związanej z założeniami dotyczącymi przejęcia rynku.

  Wnioskodawca przywołuje argumenty przedstawione w Analizie Wpływu na Budżet i uwzględnione przez analityków Agencji w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Dotyczy: uznania preparatu Phostal jako komparatora dodatkowego. Wnioskodawca przywołuje wcześniej przedstawione argumenty oraz podaje informację, że preparat Phostal jest obecnie używany w ilości odpowiadającej 0,01% zużycia z okresu jego pełnej dostępności na rynku. Analitycy Agencji zgadzają się, że w obliczu tak znikomego zastosowania, preparat Phostal można traktować jako komparator dodatkowy.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: opinii eksperta w zakresie możliwości nadużyć i nieprawidłowego zastosowania technologii.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: opinii eksperta w zakresie negatywnych konsekwencji stosowania ocenianej technologii.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 68/2017 do zlecenia 57/2017
  (Dodano: 12.07.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 42/2017 do zlecenia 57/2017
  (Dodano: 18.07.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Cosentyx, secukinumabum, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 2 ampułko-strzykawki albo wstrzykiwacze, EAN 5909991203832 w ramach programu lekowego "leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) sekukinumabem u pacjentów z występującą jednocześnie łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego lub u pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią na leczenia inhibitorami TNF-alfa (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)

  Wskazanie:

  łuszczycowe zapalenie stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) sekukinumabem u pacjentów z występującą jednocześnie łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego lub u pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią na leczenia inhibitorami TNF-alfa (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4600.670.2016.4.JT; 12.04.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 56/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 56/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 56/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 56/2017
  pdfUzupełnienie do zlecenia 56/2017
  pdfAnaliza minimalizacji kosztów do zlecenia 56/2017
  pdfAnaliza efektywności kosztów do zlecenia 56/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 56/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 21 czerwca 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 56/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 66/2017 do zlecenia 56/2017
  (Dodano: 28.06.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 40/2017 do zlecenia 56/2017
  (Dodano: 03.07.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Cosentyx, secukinumabum, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 2 ampułko-strzykawki albo wstrzykiwacze, EAN 5909991203832 w ramach programu lekowego "leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)

  Wskazanie:

  łuszczycowe zapalenie stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4600.669.2016.4.JT; 12.04.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 55/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 55/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 55/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 55/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 55/2017
  pdfAneks do zlecenia 55/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 55/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 21 czerwca 2017 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 55/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.8.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Cosentyx (sekukinumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Mirosław Karawajczyk
  Novartis Poland Sp. z o.o.

  pdf 01

  Komentarz do uwagi 1
  Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA.
  Sekukinumab może być stosowany na różnych etapach leczenia chorych na ŁZS. Jednocześnie należy wskazać iż wnioskowane wskazanie tj.: „w terapii dorosłych pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów, z niezadowalającą odpowiedzią na tradycyjnie stosowane leki, nieleczonych wcześniej inhibitorami TNF-alfa i bez zmian łuszczycowych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego” jest rozbieżne z rekomendacjami EULAR 2015 oraz GRAPPA 2015:

  • Wytyczne EULAR 2015 pozycjonują sekukinumab wraz z ustekinumabem, jako opcję terapeutyczną, u chorych z obwodowym zapaleniem stawów i niewłaściwą odpowiedzią na ≥1 konwencjonalny syntetyczny LMPCh, u których terapia inhibitorem TNF-α nie jest wskazana („In patients with peripheral arthritis and an inadequate response to at least one csDMARD, in whom TNFis are not appropriate, bDMARDs targeting interleukin (IL) 12/23 or IL-17 pathways may be considered”).

  • Wytyczne GRAPPA 2015 wymieniają sekukinumab oraz ustekinumab, jako leki z grupy inhibitorów IL-17. Autorzy wytycznych zalecają warunkowe użycie tej klasy leków [„Recommended (conditional)”] w określonych stanach klinicznych, ze względu na fakt, iż podczas tworzenia rekomendacji, dane na temat ich skuteczności i bezpieczeństwa z badań fazy III były dostępne wyłącznie w postaci abstraktów. Natomiast wytyczne silnie zalecają stosowanie inhibitorów TNF-α [„Recommended (strong)”] u pacjentów z nieadekwatną odpowiedzią na syntetyczne LMPCh.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 65/2017 do zlecenia 55/2017
  (Dodano: 28.06.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 39/2017 do zlecenia 55/2017
  (Dodano: 03.07.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Cosentyx, secukinumabum, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 2 ampułko-strzykawki albo wstrzykiwacze, EAN 5909991203832 w ramach programu lekowego "leczenie ciężkiej aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M45)

  Wskazanie:

  ciężka aktywna postać zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4600.668.2016.3.JT; 12.04.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 54/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 54/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 54/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 54/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 54/2017
  pdfAneks do zlecenia 54/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 54/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 21 czerwca 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 54/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 67/2017 do zlecenia 54/2017
  (Dodano: 28.06.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 41/2017 do zlecenia 54/2017
  (Dodano: 03.07.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Ro Actemra, tocilizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 162 mg, 4 ampułko-strzykawki, EAN 5902768001075, w progamie lekowym "leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06, M08)

  Wskazanie:

  reumatoidalne zapalenie stawów i młodzieńcze idiopatycznego zapalenie stawów o przebiegu agresywnym

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4600.667.2016.3.JT; 07.04.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 53/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 53/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 53/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 53/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 53/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 9 czerwca 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 53/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.12.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego RoActemra (tocilizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Wiktor Janicki
  Roche Polska Sp. Z o.o.

  pdf 01

  Uwaga do str. 20-23 i 54-61:
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA
  Badanie SUMMACTA to jedyne wysokiej jakości badanie randomizowane porównujące wnioskowaną technologię z komparatorem w zakresie efektywności klinicznej.

  Uwaga do str. 20-47:
  Uwaga niezasadna, nie wpływa na wnioskowanie z AWA
  Nie jest jasne, czy analiza PP ma pożądany wpływ konserwatywny dla badań typu non-inferiority. Rekomendowanym pragmatycznym podejściem w przypadku badań non-inferiority jest przeprowadzenie zarówno analizy ITT, jak i PP. Lesaffre, Emmanuel. "Superiority, equivalence, and non-inferiority trials." Bulletin of the NYU hospital for joint diseases 66.2 (2008): 150-154.

  Uwaga do str. 38:
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  Uwaga do str. 62-63 i 65
  Uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  Uwaga do str. 64-65 (1):
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA
  Wnioskodawca oparł się na zbiorczych danych NFZ obejmujących populację MIZS i RZS, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych obliczeń i przyjęciem kolejnych założeń w zakresie średniego dawkowania TOC i.v. dla pacjentów z RZS/MIZS i wskaźnika udziału dzieci z MIZS. Raporty Zespołu Koordynacyjnego, tak jak zwrócił uwagę wnioskodawca, mogą zawyżać liczbę „aktywnie leczonych” pacjentów. Ze względu na przedstawione ograniczenia obu źródeł danych, Agencja uznała za słuszne zestawienie informacji z raportów Zespołu Koordynacyjnego z oszacowaniami wnioskodawcy.
  TOC i.v. podawany jest dwa razy w miesiącu, a więc nie ma możliwości, żeby chorzy zostali uwzględnieni w miesięcznym raporcie Zespołu Koordynacyjnego jako „aktywnie leczeni” pomimo braku otrzymania dawki leku.

  Uwaga do str. 64-65 (2):
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA
  Agencja zgadza się, iż porównanie łącznej liczby osób objętych leczeniem TOC i.v. w danym okresie (styczeń-czerwiec 2016 r.) na podstawie Uchwały NFZ z liczbą pacjentów otrzymujących ten lek w danym miesiącu (model BIA wnioskodawcy) jest nieprecyzyjne. Niemniej jednak, wnioskodawca na podstawie danych średniomiesięcznych szacuje prognozowaną liczebność populacji docelowej w poszczególnych latach horyzontu BIA.

  Uwaga do str. 64-65 (3):
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA
  Agencja zgadza się z zastrzeżeniem, iż niewłaściwe jest porównanie rocznych danych NFZ z okresem tylko 9-miesięcznym przedstawionym w analizach wnioskodawcy. Porównanie ma jednak charakter orientacyjny, gdyż zakładając stały wzrost pacjentów w programie łatwo jest przewidzieć wartość danych dla okresu 12- miesięcznego.
  Ilość zużytej substancji TOC i.v. przez dorosłych pacjentów z RZS na poziomie 1 256 819 mg jest daną nadesłaną do Agencji przez NFZ i nie należy rozpatrywać tego w kategorii błędu AWA. Przedstawiona wartość uwzględnia dorosłych pacjentów z RZS leczonych w ramach PL B.33.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 59/2017 do zlecenia 53/2017
  (Dodano: 21.06.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 35/2017 do zlecenia 53/2017
  (Dodano: 29.06.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Trisenox, arsenicum trioxidum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml, 10 amp. po 10 ml, EAN 5909990016433

  Wskazanie:

  Indukcja remisji i konsolidacja u dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką promielocytową (ang. Acute Promyelocytic Leucaemia, APL) z niskim lub pośrednim ryzykiem (liczba białych krwinek ≤10 x 103/µl) w skojarzeniu z kwasem all- trans- retynowym (ang. all-trans-retinoic acid, ATRA) charakteryzującą się translokacją t (15; 17) i(lub) obecnością genu (ang. Pro-Myelocytic Leukaemia/Retinoic-Acid Receptor – alpha – PML/RAR-alfa)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.297.2017.2.MR; 05.04.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 52/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 52/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 52/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 52/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 52/2017
  pdfUzupełnienie do zlecenia 52/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 52/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 16 czerwca 2017 r.r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 52/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4352.1.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Trisenox (arsenicum tioxidum) w wskazaniu: „Indukcja remisji i konsolidacja u dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką promielocytową (ang. Acute Promyelocytic Leucaemia, APL) z niskim lub pośrednim ryzykiem (liczba białych krwinek ≤10 x 103/µl) w skojarzeniu z kwasem all- trans- retynowym (ang. all-trans-retinoic acid, ATRA) charakteryzującą się translokacją t (15; 17) i(lub) obecnością genu (ang. Pro-Myelocytic Leukaemia/Retinoic-Acid Receptor – alpha – PML/RAR-alfa)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Małgorzata Sieradzan

  pdf 01

  Komentarz do uwag 1, 2, 3
  Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA dot. szacowania dodatkowych parametrów w ramach analizy wrażliwości. Zgodnie z wytycznymi AOTMiT: „Analiza wrażliwości powinna dotyczyć przede wszystkim tych danych wejściowych, których niepewność oszacowania jest największa, a także mających istotny wpływ na wynik analizy ekonomicznej”.

  Komentarz do uwagi 4, 5
  Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA.

  Komentarz do uwagi 6
  Agencja podtrzymuje uwagi dotyczące m.in.:

  • Braku opisu metodologii liczenia kosztów opakowań produktu Trisenox w scenariuszu istniejącym;
  • Braku rozważenia, jak rozszerzenie wskazania wpłynie na sprzedaż leku Trisenox w nawracającej/opornej APL w scenariuszu istniejącym;

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 60/2017 do zlecenia 52/2017
  (Dodano: 21.06.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 36/2017 do zlecenia 52/2017
  (Dodano: 23.06.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Cabometyx, cabozantinibum, tabl. powl. 60 mg, 30 tabl. EAN 3582186003961 w programie lekowym "leczenie raka nerki (ICD-10 C64)

  Wskazanie:

  rak nerki

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.80.2017.11.IS; 29.03.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 51/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 51/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 51/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 51/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 51/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 51/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 26 maja 2017 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 51/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.11.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Cabometyx (kabozantynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Magdalena Konarska
  Ipsen Poland Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwagi dotyczą stanowiska prof. Macieja Krzakowskiego, KK w dziedzinie onkologii klinicznej. W dniu 26 maja 2017 r. prof. Krzakowski przesłał do AOTMiT uzupełnienie/sprostowanie swojej opinii. Prof. Krzakowski podtrzymał jedynie wątpliwości odnośnie działań niepożądanych oraz braku oceny jakości życia. Zaznaczył jednak, że ww. wątpliwości nie stanowią uzasadnienia dla braku refundacji kabozantynibu.

  Wnioskodawca zaznacza, że w badaniu METEOR oceniano jakość życia pacjentów (uwaga nr 2).

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 33/2017 do zlecenia 51/2017
  (Dodano: 07.06.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Cabometyx, cabozantinibum, tabl. powl. 40 mg, 30 tabl. EAN 3582186003954 w programie lekowym "leczenie raka nerki (ICD-10 C64)

  Wskazanie:

  rak nerki

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.79.2017.10.IS; 29.03.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 50/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 50/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 50/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 50/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 50/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 50/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 26 maja 2017 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 50/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.11.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Cabometyx (kabozantynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Magdalena Konarska
  Ipsen Poland Sp. z o.o.

  pdf 01

  UUwagi dotyczą stanowiska prof. Macieja Krzakowskiego, KK w dziedzinie onkologii klinicznej. W dniu 26 maja 2017 r. prof. Krzakowski przesłał do AOTMiT uzupełnienie/sprostowanie swojej opinii. Prof. Krzakowski podtrzymał jedynie wątpliwości odnośnie działań niepożądanych oraz braku oceny jakości życia. Zaznaczył jednak, że ww. wątpliwości nie stanowią uzasadnienia dla braku refundacji kabozantynibu. Wnioskodawca zaznacza, że w badaniu METEOR oceniano jakość życia pacjentów (uwaga nr 2).

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 33/2017 do zlecenia 50/2017
  (Dodano: 07.06.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Cabometyx, cabozantinibum, tabl. powl. 20 mg, 30 tabl. EAN 3582186003947 w programie lekowym "leczenie raka nerki (ICD-10 C64)

  Wskazanie:

  rak nerki

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.78.2017.18.IS; 29.03.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 45/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 45/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 45/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 45/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 45/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 45/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 26 maja 2017 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 45/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.11.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Cabometyx (kabozantynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Magdalena Konarska
  Ipsen Poland Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwagi dotyczą stanowiska prof. Macieja Krzakowskiego, KK w dziedzinie onkologii klinicznej. W dniu 26 maja 2017 r. prof. Krzakowski przesłał do AOTMiT uzupełnienie/sprostowanie swojej opinii. Prof. Krzakowski podtrzymał jedynie wątpliwości odnośnie działań niepożądanych oraz braku oceny jakości życia. Zaznaczył jednak, że ww. wątpliwości nie stanowią uzasadnienia dla braku refundacji kabozantynibu.

  Wnioskodawca zaznacza, że w badaniu METEOR oceniano jakość życia pacjentów (uwaga nr 2).

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 55/2017 do zlecenia 49/2017
  pdfSRP 56/2017 do zlecenia 49/2017
  pdfSRP 57/2017 do zlecenia 49/2017
  (Dodano: 30.05.2017 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 33/2017 do zlecenia 49/2017
  (Dodano: 07.06.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie raportu oceny zasadności zakwalifikowania do koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzaleznień, świadczenia gwarantowanego: leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych - na świadczenie gwarantowane - leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW)

  Wskazanie:

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLG.400.16.2017/AT; 28.03.2017

  Zlecenie dotyczy:

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Zasadność wprowadzenia systemu badań przesiewowych, pozwalających na wczesną diagnostykę zaburzeń poznawczych i otępiennych

  Wskazanie:

  zaburzenia poznawcze i otępienne

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  ZPG.070.3.2017; 29.03.2017

  Zlecenie dotyczy:

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Nucala, mepolizumab, 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 fiolka, kod EAN: 5909991246617

  Wskazanie:

  ciężka astma eozynofilowa

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.807.2016.8.KB; 23.03.2017

  Zlecenie dotyczy:

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  BCG medac, prątki BCG do immunoterapii, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego, 1 fiolka z proszkiem 1 system do odtwarzania i podawania z rozpuszczalnikiem po 50 ml

  Wskazanie:

  rak pęcherza moczowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.154.2017.3.MS; 20.03.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 45/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 45/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 45/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 45/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 45/2017
  pdfUzupełnienie do zlecenia 45/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 45/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 24 maja 2017 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 45/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 54/2017 do zlecenia 45/2017
  (Dodano: 30.05.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 32/2017 do zlecenia 45/2017
  (Dodano: 05.06.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Wskazanie grup wyrobów medycznych stanowiacych istotny koszt poszczególnych świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne

  Wskazanie:

  nd

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  IK: 897451; 14.03.2017

  Zlecenie dotyczy:

  Wskazanie grup wyrobów medycznych

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Entyvio, wedolizumab, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 300 mg, 1 fiol., EAN 5909991138202 we wskazaniu: wedolizumab w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)

  Wskazanie:

  wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.2028.3.2016.MS; 14.03.2017

  Postępowanie zawieszone pismem MZ z dnia 25.04.20117 znak PLR.4600.2028.4.2016.MS

  Wznowienie postępowania pismem PLR.4600.2028.5.2016.MS z dnia 23.06.2017 r.

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 43/2017
  pdf Analiza kliniczna do zlecenia 43/2017
  pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 43/2017
  pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 43/2017
  pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 43/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 43/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 21 lipca 2017r.

  MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 43/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Prolastin, inhibitor alfa-1-proteinazy, 1000 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 1 fiolka zawierająca 1000 mg proszku oraz 1 fiolka zawierająca 40 ml rozpuszczalnika, EAN 5909990048090 w ramach programu lekowego: "Leczenie substytucyjne dorosłych chorych z niedoborem inhibitora alfa-1-proteinazy oraz rozedmą płuc (ICD-10 E88.0)

  Wskazanie:

  niedoór inhibitora alfa-1-proteinazy, rozedma płuc (ICD-10 E88.0)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.1942.3.2016.JM; 14.03.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 42/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 42/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 42/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 42/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 42/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 42/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 1 czerwca 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 42/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 58/2017 do zlecenia 42/2017
  (Dodano: 06.06.2017 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 34/2017 do zlecenia 42/2017
  (Dodano: 08.06.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (styrypentol), w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

  Wskazanie:

  złośliwa ogniskowa migrująca padaczka niemowląt

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4604.216.2017.1.ISO; 13.03.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii Rady Przejrzystości

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 82/2017 do zlecenia 41/2017
  (Dodano: 03.04.2017 r.)

  go to zlecenie