Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg.ml, 1 fiol. 4 ml, EAN: 5901549325126 w ramach programu lekowego: "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem (ICD-10 C34)

Wskazanie:

niedrobnokomórkowy raka płuca

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.763.2017.PB; 21.09.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 124/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 124/2017
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 124/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 124/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 124/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 124/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 30 listopada 2017r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 124/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 147/2017 do zlecenia 124/2017
  (Dodano: 08.12.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 81/2017 do zlecenia 124/2017
  (Dodano: 08.12.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Trandate (labetalol) tabletki ana 100 mg i 200 mg we wskazaniu nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

  Wskazanie:

  nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.4148.2017.AP; 20.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (HyQvia), w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego poprzez zmianę odstępów między podaniami kolejnych dawek z "od 2-4 tygodni", na "od 1 do 6 tygodni" w programie lekowym: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH (ICD-10: D 80 w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9;D 89.9 ) Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ - załaccznik B.78.

  Wskazanie:

  PIERWOTNE NIEDOBORY ODPORNOŚCI (PNO) u dorosłych

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4604.669.2017.3.PP; IK: 979692; 06.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii Rady Przejrzystości

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Iclusig, ponatinib, tabletki powlekane ana 45 mg we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10 C92.1) z obecnością chromosomu Filadelfia, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10 C92.1) z obecnością chromosomu Filadelfia

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.4104.2017.AK; 14.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  ratunkowego dostępu do technologii lekowych; zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 329/2017 do zlecenia 121/2017
  (Dodano: 18.10.2017 r.)

  hr

  Opinia Agencji:

  pdfOpinia 2/2017 do zlecenia 121/2017
  (Dodano: 13.10.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Zasadność wprowadzenia do badań diagnostycznych zlecanych przez lekarza poz badania anty-HCV i zdefiniowania populacji, w której możliwe byłoby wykonanie badania wg określonych w zleceniu kryteriów

  Wskazanie:

  przygotowania opinii

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  ASG.4080.1.2017.TK; 14.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 370/2017 do zlecenia 120/2017
  (Dodano: 16.11.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfOpinia BP.434.26.2017.TN do zlecenia 120/2017
  (Dodano: 30.11.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Androtop, testosteronum, żel, 16,2 mg/g, 1, poj. 88 g, EAN 909991290849 do stosowania u osóbb dorosłych w ramach testosteronowej terapii zastępczej w hipogonadyzmie męskim, gdy niedobór testosteronu został potwierdzony przez objawy kliniczne i badania biochemiczne

  Wskazanie:

  hipogonadyzm męski - testosteronowa terapia zastępcza

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4604.746.2017.PB; 13.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 119/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 119/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 119/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 119/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 119/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 22 listopada 2017 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 119/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP - 119, analiza OT.4350.17.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Androtop (testosteron) we wskazaniu „Do stosowania u osób dorosłych w ramach testosteronowej terapii zastępczej w hipogonadyzmie męskim, gdy niedobór testosteronu został potwierdzony przez objawy kliniczne i badania biochemiczne”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Marta Ranosz

  pdf 01

  Dotyczy: Podtrzymania stanowiska wnioskodawcy, że produkt leczniczy Undestor Testocaps (testosteron w kapsułkach) stanowi właściwy dla wnioskowanej technologii komparator. Stanowisko wnioskodawcy zostało przedstawione w AWA razem z komentarzem Agencji dot. wyboru komparatora. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: przedstawienia stanowiska wnioskodawcy dotyczącego wyboru sugerowanych przez Agencję komparatorów, tj. testosteronu w postaci roztworu do wstrzykiwań i testosteronu w postaci żelu. Zdaniem wnioskodawcy wykonanie porównania testosteronu 1,62% w żelu z testosteronem w iniekcjach oraz innymi preparatami w postaci żelu jest niezasadne, ponieważ nie odnaleziono danych porównujących bezpośrednio ww. technologie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że AKL wnioskodawcy (testosteron 1,62% żel vs testosteron w kapsułkach) również opiera się na porównaniu pośrednim. Fakt nieistnienia badań bezpośrednio porównujących dane technologie obniża wiarygodność wyników AKL, ale jednocześnie nie jest wystarczającym powodem dla odstąpienia od wykonania takiego porównania.

  Jednocześnie art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji dotyczy sytuacji, gdy AKL nie zawiera badań RCT dowodzących wyższości wnioskowanego leku nad technologiami dotychczas refundowanymi w danym wskazaniu. Zatem o ile artykuł 13 ust. 3 zachodzi w przypadku porównania testosteron 1,62% żel vs testosteron w kapsułkach to nie będzie zachodził w przypadku porównania testosteron 1,62% żel vs testosteron w postaci roztworu do wstrzykiwań i vs inne preparaty testosteronu w żelu ponieważ nie są one refundowane. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Wyjaśnienia, że przypadku badań dotyczących undekanianu testosteronu w zakresie populacji zastosowano dodatkowe kryterium wyłączenia z analizy: wyjściowe stężenie testosteronu w grupie pacjentów włączonych do badania większego niż 12 nmol/l (>346 ng/dl), a nie mniejszego niż 12 nmol/l.

  Zdaniem analityków przyjęcie takiego kryterium jest zasadne.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Zwrócenia uwagi, że punkt końcowy „jakość życia” nie stanowił kryterium wyłączenia z przeglądu systematycznego wnioskodawcy. Zdaniem analityków jest to zasadne, ale nie zmienia faktu, że w AKL nie przedstawiono wyników dotyczących jakości życia, które są istotnymi klinicznie punktami końcowymi. Ponadto w opinii ekspertów aby w pełni ocenić skuteczność wnioskowanego leku niezbędne jest monitorowanie punktów końcowych związanych z jakością życia. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Interpretacji artykułu 13 ust. 3 ustawy o refundacji przez wnioskodawcę. Swoją interpretację Agencja przedstawiła w komentarzu do uwagi nr 2 powyżej. Przeprowadzenie porównania pośredniego w opinii Agencji nie wyklucza możliwości przeprowadzenia CUA, przy czym należy mieć na uwadze, że wnioskowanie o skuteczności wnioskowanego leku na podstawie porównania pośredniego ma niższą wiarygodność niż na podstawie porównania bezpośredniego. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Wyjaśnienia, że w AWB nie uwzględniono leku Undestor Testocaps ze względu na jego bardzo mały udział w rynku. Zdaniem Agencji jest to zasadne podejście. Jednocześnie jest to argument, o którym pisano w AWA, że testosteron w kapsułkach nie powinien również stanowić komparatora w AKL i AE wnioskodawcy. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Zwrócenia uwagi, że zadeklarowana wielkość dostaw wnioskodawcy pokrywa zapotrzebowanie obliczone wg. scenariusza podstawowego. Uwaga stanowi powtórzenie informacji przedstawionych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Podkreślenia istotnych w opinii wnioskodawcy wniosków z AWA. Uwaga stanowi powtórzenie informacji przedstawionych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 141/2017 do zlecenia 119/2017
  (Dodano: 01.12.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 78/2017 do zlecenia 119/2017
  (Dodano: 07.12.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Ogólnopolski program edukacyjny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

  Wskazanie:

  pochp

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 ust. 2a

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  FZR.9084.28.2017.JW.2; 12.07.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 292/2017 do zlecenia 118/2017
  (Dodano: 12.09.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  ReFacto AF, moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m. 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp. EAN 5909990819416; ReFacto AF, moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk., 2000 j.m. 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp. EAN 5909990010554; ReFacto AF, moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk., 1000 j.m. 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp. EAN 5909990819515; ReFacto AF, moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m., 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp. EAN 5909990819317 w ramach programu lekowego: "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67)

  Wskazanie:

  hemofilia A i B

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.637.2017.11.MA, PLR.4600.638.2017.12.MA, PLR.4600.639.2017.11.MA, PLR.4600.640.2017.11.MA; 08.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 117/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 117/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 117/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 117/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 117/2017
  pdfUzupełnienie do zlecenia 117/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 117/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 23 listopada 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 117/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.39.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego ReFacto AF (Moroktokog alfa) w ramach programu lekowego: „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Anna Pieczonka
  Pfizer Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Komentarze do uwag do następujących fragmentów AWA: Rozdział 3.6 (tab. 16, str. 31); Rozdział 4.1.1 (tab. 17, str. 33); Rozdział 11, str. 73

  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie wyjaśnień zawartych w uzupełnieniach minimalnych, które uwzględniono w ocenie analizy weryfikacyjnej Agencji (uwagi dotyczące wyboru komparatora).

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.1. (tab. 17, str. 34)

  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie wyjaśnień zawartych w uzupełnieniach minimalnych, które uwzględniono w ocenie analizy weryfikacyjnej Agencji.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.4, str. 40, rozdz. 4.3, str. 48

  Uwaga stanowi komentarz do opisanych w AWA ograniczeń dotyczących oceny bezpieczeństwa leku na podstawie potwierdzonej badaniami biórównoważności z wybranym komparatorem.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 13, str. 82

  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie wyjaśnień zawartych w uzupełnieniach minimalnych, które uwzględniono w ocenie analizy weryfikacyjnej Agencji.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 12, tab. 50, str. 77, rozdz. 13, str. 82

  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie wyjaśnień zawartych w uzupełnieniach minimalnych, które uwzględniono w ocenie analizy weryfikacyjnej Agencji.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.1.2 str. 52

  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie wyjaśnień zawartych w uzupełnieniach minimalnych, które uwzględniono w ocenie analizy ekonomicznej. Uwaga analityków Agencji wynika przede wszystkim z faktu, że zapisy programu lekowego wskazują, że metodę z użyciem substratu chromogennego należy zastosować w przypadku leczenia moroktokogiem alfa (brak wzmianki o takiej konieczności podczas stosowania oktokogu i turoktokogu). Ponadto jak wskazano w AWA prawdopodobne jest, że dla większości z ośrodków leczenia hemofilii powyższa metoda diagnostyczna nie jest dostępna.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.3., tab. 32, str. 54, rozdz. 5.4, str. 57

  Tak jak wskazano w AWA, populacja określona zgodnie ze schematem PICO uwzględnia dzieci oraz dorosłych do ukończenia 26 r.ż. chorych na hemofilię A, aczkolwiek w ocenie AE uwzględniono wyniki CMA wnioskodawcy odnoszące się do populacji pacjentów do 18 r.ż. (zgodnej z przedłożonym programem lekowym).

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 6.3, tab. 40, str. 63

  Analitycy Agencji wskazali, że w ich ocenie bardziej prawdopodobny wydaje się przywołany scenariusz przedstawiony przez wnioskodawcę w AW, w którym lek ReFacto AF przejmie 100% udziałów w rynku (AWA rozdz. 6.4, str. 67) – zgodnie z komunikatami DGL NFZ w 2017 roku refundowany jest wyłącznie produkt leczniczy NovoEight, a specyfikacja obecnie trwającego postępowania przetargowego przewiduje, że wygrany oferent zobowiązuje się do zaspokojenia 100% miesięcznego zapotrzebowania na czynniki krzepnięcia VIII w okresie obowiązywania umowy. Przytoczone przez wnioskodawcę okoliczności nie zostały uwzględnione w AWB, wobec czego trudno określić jak mogą wpływać na kształtowanie się rynku rekombinowanych czynników krzepnięcia VIII w Polsce.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 142/2017 do zlecenia 117/2017
  pdfSRP 143/2017 do zlecenia 117/2017
  pdfSRP 144/2017 do zlecenia 117/2017
  pdfSRP 145/2017 do zlecenia 117/2017
  (Dodano: 01.12.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 79/2017 do zlecenia 117/2017
  (Dodano: 08.12.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 400 mg/20 ml, we wskazaniu szpiczak plazmocytowy (ICD-10 C90.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  szpiczak plazmocytowy

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47f ust. 1 ust. o świadczeniach

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46344.4046.2017.AK; 08.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 322/2017 do zlecenia 116/2017
  (Dodano: 10.10.2017 r.)

  hr

  Opinia Agencji:

  pdfOpinia 1/2017 do zlecenia 116/2017
  (Dodano: 13.10.2017 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 155/2017 do zlecenia 116/2017
  (Dodano: 14.12.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Humira, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0.8 ml, 2 amp.-strzyk., EAN 5909990005055 Humira, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0.8 ml, 2 pudełka, EAN 5909990005031, Humira, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0.4 ml, 2 amp.-strzyk.0,4 ml 2 gaziki nasączone z alkoholem, EAN 8054083011905, Humira, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg, 2 wstrz. 2 gaziki, EAN 8054083011912 w ramach programu lekowego: "Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)

  Wskazanie:

  choroba Leśniowskiego-Crohna (chLC)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.170.2017.2.KWA, PLR.4600.171.2.KWA, PLR.4600.172.2017.2.KWA, PLR.4600.173.2017.2.KWA; 05.09.2017

  Zlecenie zawieszone
  PLR.4600.170.2017.2.KWA; PLR.4600.171.2017.2.KWA; PLR.4600.172.2017.2.KWA; PLR.4600.173.2017.2.KWA z dnia 25.10.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Gilenya, fingolimodum, kapsułki twarde, 0,5 mg, 28 kaps., EAN 5909990856480 w programie lekowym: Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego"

  Wskazanie:

  stwardnienie rozsiane

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4604.709.2017.PB; 05.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 114/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 114/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 114/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 114/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 114/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 114/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 17 listopada 2017 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 114/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.37.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Gilenya (fingolimod) w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Mirosław Karawajczyk – Novartis Poland Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga do str. 101, Komentarz Agencji do wyników analizy progowej: Uwaga zasadna.
  Analitycy oszacowali cenę maksymalną wynikającą z art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji na podstawie zapisów tejże ustawy, jako aktu nadrzędnego w stosunku do rozporządzenia ws. minimalnych wymagań.
  Uwaga do str. 116, Ocena modelu wnioskodawcy:
  Uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 140/2017 do zlecenia 114/2017
  (Dodano: 24.11.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 77/2017 do zlecenia 114/2017
  (Dodano: 27.11.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Dacepton, Apomorphini hydrochloridum hemihydricum, roztwór do infuzji, 5 mg/ml, 5 fiol. 20 ml, EAN: 5909991247904 w ramach programu lekowego: Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona za pomocą apomorfiny podawanej w ciągłym wlewie podskórnym (ICD-10 G20)

  Wskazanie:

  zaawansowana choroba Parkinsona

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.443.2017.12.MB; 31.08.2017

  Postępowanie zawieszone pismem znak PLR.4600.443.2017.13.MS z dn. 15.11.2017 r.
  Pismem znak PLR.4600.443.2017.15.MS podjęto postępowanie

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 113/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 113/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 113/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 113/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 113/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 113/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 17 listopada 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 113/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 151/2017 do zlecenia 113/2017
  (Dodano: 14.12.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Ocena Zasadności wprowadzenia zmian zaproponowanych przez prof. Karinę Jahnz-Różyk w programach lekowych: "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych (ICD-10: D80 w tym D.80.0, D 80.1 D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9, D 81.9, D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9, D83 w tym:D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9, D 89.9)"; "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych (ICD-10: D 80 w tym D.80.0, D 80.1 D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9, D81.9, D 82 w tym: D 82.0, D82.1, D82.3, D 82.8, D 82.9, D 83 w tym: D 83.0, D83.1, D 83.8, D 83.9, D 89.9) z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronizadą ludzką"

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4604.669.2017.2.PP IK:979692; 28.08.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii Prezesa Agencji

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 313/2017 do zlecenia 112/2017
  (Dodano: 10.10.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Benzetacil, Benzathini benzylpenicillinum, 120000 j.m., ampułki

  Wskazanie:

  przewkekły stan zapalny tkanek, przewlekły obrzęk limfatyczny

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3g ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD>46434.3749.2017.AK; 24.08.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla produktu leczniczego

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 139/2017 do zlecenia 111/2017
  (Dodano: 16.11.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 76/2017 do zlecenia 111/2017
  (Dodano: 20.11.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Radicut, Edaravonum, roztwór do wstrzykiwań 30mg/20 ml

  Wskazanie:

  stwardninienie zanikowe boczne

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.3764.2017.AK; 24.08.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla produkru leczniczego

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 146/2017 do zlecenia 110/2017
  (Dodano: 01.12.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 80/2017 do zlecenia 110/2017
  (Dodano: 04.12.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Taltz, Ixekizumabum, roztwój do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym napełnionym, 80mg, 2 wstrzykiwacze 1 ml półautomatyczne napełnione (jednodawkowe), kod EAN: 5909991282950 w ramach programu lekowego "Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)"

  Wskazanie:

  "Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)"

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.325.2017.12.MC; 22.08.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 109/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 109/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 109/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 109/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 109/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 109/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 10 listopada 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 109/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.32.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Taltz (iksekizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Maciej Nowicki
  Eli Lilly Polska sp. z o.o

  pdf 01

  Uwaga 1, 4 i 5 są zasadne.
  Odnośnie uwagi 2: Wskazana przez wnioskodawcę publikacja została odnaleziona w trakcie prac nad przedmiotowym wnioskiem refundacyjnym. W powyższym dokumencie przedstawiono stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie dostępności pacjentów do leków z grupy inhibitorów IL-17, jednak nie można jej uznać za rekomendację kliniczną, w związku z czym nie został on uwzględniony w niniejszej AWA

  Odnośnie uwagi 3: Opisane wyniki zdrowotne, uzyskane w horyzoncie dożywotnim analizy ekonomicznej, są niepewne, ponieważ oszacowano je w oparciu o założenia wnioskodawcy i dane krótkookresowe. Tym samym zarówno oszacowane efekty zdrowotne, jak i koszty w horyzoncie dożywotnim mogą nie odzwierciedlać rzeczywistości. Warto jednak zwrócić uwagę, że w wynikach krótkoterminowych IXE był skuteczniejszy od komparatorów m.in. pod względem odpowiedzi PASI.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 138/2017 do zlecenia 109/2017
  (Dodano: 16.11.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 75/2017 do zlecenia 109/2017
  (Dodano: 20.11.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Vectibix, panitumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20mg/ml, 1 fiol. po 5 ml, kod EAN: 5909990646531;Vectibix, panitumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20mg/ml, 1 fiol. po 20 ml, kod EAN: 5909990646555; w ramach programu lekowego "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)"

  Wskazanie:

  "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)"

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.809.2017.7.DJ,PLR.4600.808.2017.7.DJ; 22.08.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 108/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 108/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 108/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 108/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 108/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 108/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 13 października 2017 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 108/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 106/2017 do zlecenia 108/2017
  pdfSRP 107/2017 do zlecenia 108/2017
  (Dodano: 18.10.2017 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 62/2017 do zlecenia 108/2017
  (Dodano: 30.10.2017 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Ibrance, Palbociclibum, kapsułki twarde, 125 mg, 21 kaps., w blistrze, kod EAN: 5907636977094; Ibrance, Palbociclibum, kapsułki twarde, 100 mg, 21 kaps., w blistrze, kod EAN: 5907636977087; Ibrance, Palbociclibum, kapsułki twarde, 75 mg, 21 kaps., w blistrze, kod EAN: 5907636977070; w ramach programu lekowego "Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)" gdzie lek ma być stosowany w skojarzeniu z fulwestrantem

  Wskazanie:

  "Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)"

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.530.10.2017/MB, PLR.4600.531.10.2017/MB, PLR.4600.532.10.2017/MB; 22.08.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 107/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 107/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 107/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 107/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 107/2017
  pdfUzupełnienie do zlecenia 107/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 107/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 9 listopada 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 107/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 132/2017 do zlecenia 107/2017
  pdfSRP 133/2017 do zlecenia 107/2017
  pdfSRP 134/2017 do zlecenia 107/2017
  (Dodano: 16.11.2017 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 73/2017 do zlecenia 107/2017
  (Dodano: 20.11.2017 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Ibrance, Palbociclibum, kapsułki twarde, 125 mg, 21 kaps., w blistrze, kod EAN: 5907636977094; Ibrance, Palbociclibum, kapsułki twarde, 100 mg, 21 kaps., w blistrze, kod EAN: 5907636977087; Ibrance, Palbociclibum, kapsułki twarde, 75 mg, 21 kaps., w blistrze, kod EAN: 5907636977070; w ramach programu lekowego "Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)" gdzie lek ma być stosowany w skojarzeniu z letrozolem

  Wskazanie:

  "Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)"

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.528.10.2017/MB, PLR.4600.529.10.2017/MB, PLR.4600.533.10.2017/MB; 22.08.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji.

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 106/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 106/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 106/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 106/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 106/2017
  pdfUzupełnienie do zlecenia 106/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 106/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 10 listopada 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 106/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.34.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków Ibrance (palbocyklib) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)”, gdzie palbocyklib stosowany jest w skojarzeniu z letrozolem

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Ewa Grabiec-Raczak
  Prezes zarządu Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa-Centrum

  pdf 01

  Uwaga do str. 17. pkt. 3.5: uwaga nie wpływa na wnioskowanie i jest zgodna z treścią AWA.

  W AWA podano, że w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi (ICD-10 C 50)” dostępne są bezpłatnie dla pacjentek 3 substancje czynne, tj. trastuzumab, pertuzumab oraz lapatynib, ale wszystkie przeznaczone są do stosowania u chorych z HER2+.

  2.

  Katarzyna Pogoda
  onkolog kliniczny, Centrum Onkologii - Instytut

  pdf 01

  Uwaga do str. 25: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Argumenty zgłoszone w uwadze są zbieżne z argumentami podnoszonymi wcześniej przez wnioskodawcę i branymi pod uwagę w AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 135/2017 do zlecenia 106/2017
  pdfSRP 136/2017 do zlecenia 106/2017
  pdfSRP 137/2017 do zlecenia 106/2017
  (Dodano: 16.11.2017 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 74/2017 do zlecenia 106/2017
  (Dodano: 20.11.2017 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 90 kaps., 16 mg 5 mg, kod EAN: 5906414002119; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 90 kaps., 16 mg 10 mg, kod EAN: 5906414002171; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 30 kaps., 16 mg 10 mg, kod EAN: 5906414002140; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 30 kaps., 16 mg 5 mg, kod EAN: 5906414002089; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 90 kaps., 8 mg 10 mg, kod EAN: 5906414003058; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 30 kaps., 8 mg 10 mg, kod EAN: 5906414002027; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 90 kaps., 8 mg 5 mg, kod EAN: 5906414001990; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 30 kaps., 8 mg 5 mg, kod EAN: 5906414001969;

  Wskazanie:

  leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosująć jednocześnie kandesartan i amlodypinę w takich samych dawkach

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4601.340.2017.KWA; 22.08.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekoemdnacji Prezesa Agencji.

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 105/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 105/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 105/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 105/2017
  pdfUzupełnienie do zlecenia 105/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 105/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 25 października 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 105/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP - 105, analiza OT.4350.16.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Candezek Combi (kandesartan + amlodypina) we wskazaniu: „leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Katarzyna Dubno

  pdf 01

  Dotyczy: Uzasadnienia założenia dotyczącego przejęcia udziałów w rynku przez preparat Candezek Combi.

  Wnioskodawca uzasadnił przyjęcie mniejszego udziału w rynku preparatu Candezek Combi niż leku Telimzek Combi powołując się na mniejszą liczbę zrefundowanych w 2016 roku DDD kandesartanu w porównaniu z telmisartanem w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem. Analitycy nie zgłaszają zastrzeżeń do uzasadnienia wnioskodawcy.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Uzasadnienia wnioskodawcy, że na podstawie przedstawionych dowodów naukowych dotyczących wyższej skuteczności preparatów złożonych nad monopreparatami stosowanymi w skojarzeniu w terapii nadciśnienia zasadne jest wnioskowanie o wyższej skuteczności Candezek Combi nad terapią skojarzoną kandesartanem i amlodypiną, a tym samym wnioskowanie o utworzenie odrębnej grupy limitowej.

  Zdaniem analityków odnalezione w ramach przeglądu systematycznego dowody naukowe nie pozwoliły jednak na potwierdzenie dodatkowego efektu zdrowotnego preparatu Candezek Combi w odniesieniu do innych złożonych preparatów hipotensyjnych z grupy limitowej 45.0., a jedynie nad monoterapią.

  Przedstawione argumenty nie zmieniają opinii analityków na temat zasadności utworzenia nowej grupy limitowej, które zostały omówione w rozdziale 3.1.2.3 AWA.

  W opinii analityków bardziej zasadne wydaje się rozpatrywanie możliwości włączenia ocenianego produktu leczniczego do istniejącej grupy limitowej 45.0 (antagoniści angiotensyny II – produkty jednoskładnikowe i złożone), w której współfinansowany ze środków publicznych jest droższy składnik preparatu Candezek Combi – kandesartan.

  W przypadku obydwu wariantów pozytywna decyzja refundacyjna skutkować będzie oszczędnościami z perspektywy NFZ i wzrostem wydatków świadczeniobiorców. Jednocześnie przy założeniu utworzenia oddzielnej grupy limitowej dla leku Candezek Combi wyniki wykazują, że w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o refundacji oszczędności z perspektywy NFZ będą mniejsze niż przy grupie wspólnej. Z perspektywy świadczeniobiorcy wydatki wzrosną mniej niż przy założeniu wspólnej grupy limitowej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Różnic w proponowanej przez wnioskodawcę wielkości dostaw w porównaniu z wielkością zużytych zasobów obliczonych w modelu.

  Wnioskodawca wskazuje, że rozbieżności oszacowań wnioskodawcy z wynikiem modelowania wynoszą około 5% w 3-letnim horyzoncie.

  Przyjęcie w modelu udziału Candezek Combi zapewniającego sprzedaż wysokości zaproponowanej we wniosku refundacyjnym nie wpływa w opinii wnioskodawcy na wnioskowanie z analizy. Analitycy nie zgłaszają zastrzeżeń do wspomnianego założenia.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  SRP 110/2017 do zlecenia 105/2017
  SRP 111/2017 do zlecenia 105/2017
  SRP 112/2017 do zlecenia 105/2017
  SRP 113/2017 do zlecenia 105/2017
  SRP 114/2017 do zlecenia 105/2017
  SRP 115/2017 do zlecenia 105/2017
  SRP 116/2017 do zlecenia 105/2017
  SRP 117/2017 do zlecenia 105/2017
  (Dodano: 02.11.2017 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 65/2017 do zlecenia 105/2017
  (Dodano: 07.11.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Ofev, Nintedanibum, 150 mg, kapsułki miekkie, 60 kapsułek, kod EAN: 5909991206468; Ofev, Nintedanibum, 100 mg, kapsułki miekkie, 60 kapsułek, kod EAN: 5909991206444 w ramach programu lekowego "Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J84.1)"

  Wskazanie:

  "Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J84.1)"

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.356.2017.3.RM, PLR.4600.357.2017.3.RM; 22.08.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 104/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 104/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 104/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 104/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 104/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 104/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 3 listopada 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 104/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.35.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Ofev (nintedanib) w ramach programu lekowego: „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J 84.1)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  2.

  Robert Czyż_Boehringer
  Ingelheim Sp. z o.o.

  Andrzej Bajor_Boehringer
  Ingelheim Sp. z o.o.

  pdf 01

  pdf 01

  Komentarz do uwagi 1
  Agencja bierze pod uwagę nowe dowody przedstawione przez Wnioskodawcę. Jednakże w związku z ograniczeniami, dotyczącymi FVC, przedstawionymi w rozdz. 4.1.1.2. AWA „Ocena jakości badań włączonych do przeglądu Wnioskodawcy”, Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA.

  Według Agencji w ocenie efektywności klinicznej należy w pierwszej kolejności uwzględniać wpływ terapii na istotne klinicznie dla pacjenta punkty końcowe, takie jak: przeżycie całkowite, jakość życia oraz występowanie ostrych zaostrzeń choroby.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 122/2017 do zlecenia 104/2017
  pdfSRP 123/2017 do zlecenia 104/2017
  (Dodano: 07.11.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 69/2017 do zlecenia 104/2017
  (Dodano: 13.11.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Zinbryta;decalizumabum; roztwór do wstrzykiwań; 150mg; 1 ampułko-strzykawka, kod EAN: 5713219475587; Zinbryta;decalizumabum; roztwór do wstrzykiwań; 150mg; 1 wstrzykiwacz półautomatyczny, kod EAN: 5713219475440 stosowany wramach programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego dekalizumabem po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)"

  Wskazanie:

  "Leczenie stwardnienia rozsianego dekalizumabem po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)"

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.460.281.2017.5.RM PLR.460.282.2017.5.RM; 23.08.2017

  zawieszenie postępowania pismem PLR.4600.281.2017.6.RM z dnia b.d.; oraz PLR.4600.282.2017.6.RM z dnia b.d.; data wpływu 23.10.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Vidaza 25mg/ml, azacitidinum, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25mg/ml, 1 fiol., kod EAN: 5909990682706

  Wskazanie:

  "Ostra białaczka szpikowa (AML) z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacją WHO.”

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.877.2017.3.DJ; 18.08.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 102/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 102/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 102/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 102/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 102/2017
  pdfAneks do zlecenia 102/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 102/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 3 listopada 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 102/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4352.2.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Vidaza 25 mg/ml (azacytydyna) we wskazaniu: Ostra białaczka szpikowa (AML) z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacją WHO

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Marcin Brudnicki

  pdf 01

  Komentarz do uwag 1, 2
  Podstawową uwagą Agencji do wskazania refundacyjnego był brak zapisu ograniczającego populację docelową do pacjentów niekwalifikujących się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Natomiast w przypadku eksperta klinicznego konieczność doprecyzowania wskazania refundacyjnego wydaje się dotyczyć: poziomu ryzyka cytogenetycznego, charakteru ostrej białaczki szpikowej i linii terapii pacjentów kwalifikujących się do terapii azacytydyną.

  Komentarz do uwagi 3
  Obliczenia mają charakter orientacyjny i posłużyły do wyznaczenia alternatywnego scenariusza maksymalnego analizy wpływu na budżet. W obliczeniach własnych Agencja oparła się na szacunkach wnioskodawcy, dotyczących populacji dorosłych pacjentów z ostrą białaczką szpikową z > 30% blastów, niekwalifikujących się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Przyjęto założenie, że wszyscy ww. pacjenci będą kwalifikować się do leczenia azacytydyną.

  2. Agnieszka Wierzbowska

  pdf 01

  Komentarz do uwag 1, 2
  Komentarz eksperta odnosi się subpopulacji, która zdaniem prof. Krzysztofa Lewandowskiego, może najbardziej skorzystać ze stosowania ocenianej technologii. Dodatkowo w rozdziale „4.2.1.1.Wyniki analizy skuteczności” przedstawiono wyniki analizy OS (niestratyfikowanej wg ECOG PS i ryzyka cytogenetycznego) uwzględniającej między innymi wyniki subpopulacji pacjentów z AML-MCR.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 121/2017 do zlecenia 102/2017
  (Dodano: 02.11.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 68/2017 do zlecenia 102/2017
  (Dodano: 13.11.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Lipancrea 16000, Pancreatinum, kaps., 16000 j.Ph.Eur.Lipazy, 60 kaps., EAN 5909990723164

  Wskazanie:

  Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane: przewlekłym zapaleniem trzustki; resekcją trzustki bądź jej części; resekcją żołądka; zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową; mukowiscydozą.

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.852.2017.4.MR; 18.08.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji.

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 101/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 101/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 101/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 101/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 101/2017
  pdfUzupełnienie do zlecenia 101/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 101/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 2 listopada 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 101/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4350.15.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Lipancrea 16 000 (pancreatinum) we wskazaniu: stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane: przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka, zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Aneta Dymańska – Polpharma

  pdf 01

  Rozdział 4.1.1., str. 26
  Uwaga wnioskodawcy dot. populacji pediatrycznej stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Brak doprecyzowania terminu „choroby współistniejące w sposób istotnie wpływający na przebieg leczenia” uniemożliwia analitykom Agencji zweryfikowanie, czy poprawnie dokonano selekcji badań w oparciu o to kryterium.
  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.2, str. 27
  Szczegółowe zastrzeżenia co do sposobu łączenia haseł przedstawione zostały w Rozdz. 12 AWA (tab. 50 pkt 4b, str. 81).
  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.2, str. 28
  Wykorzystanie wyników badania Ramesh 2013 w AE, przy równoczesnym wykluczeniu tego badania z AKL powoduje niespójność przedłożonych analiz.
  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.3.2, str. 32
  ChPL Lipancrea 16 000 zaleca dawkę 1-2 kapsułki dziennie do każdego posiłku. Przywołana w uwadze wnioskodawcy dawka 400 000 jednostek lipazy jest to dawka, której wg ChPL nie należy przekraczać. W Rozdz. 4.1.3.2. AWA zwrócono uwagę, że dzienne dawki pankreatyny w badaniach włączonych do AKL wnioskodawcy były znacznie wyższe niż przeciętne dawki zalecane przez ChPL. Ponadto powoływanie się wnioskodawcy na maksymalną dopuszczalną dawkę wg ChPL, tj. 400 000 jednostek lipazy, stoi niejako w sprzeczności z prezentowaną w analizach wnioskodawcy tezą, że zgodnie z opiniami ekspertów dzienna dawka wynosi 75 000 jednostek lipazy. Zgodnie z obliczeniami własnymi Agencji, wykonanymi w oparciu o odnalezione wytyczne kliniczne i z uwzględnieniem zawartości jednostek lipazy w kapsułce preparatu Lipancrea 16 000, prawdopodobna dzienna dawka może wynosić 176 000 jednostek lipazy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.3.2, str. 33
  Krótki okres obserwacji stanowi ograniczenie badań włączonych do AKL wnioskodawcy, gdyż nie pozwala na ocenę skuteczności pankreatyny w zakresie takich parametrów jak masa ciała czy BMI, co zostało wyjaśnione w Rozdz. 4.1.3.2. AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  Rozdział 4.1.3.2, str. 33
  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.4., str. 34
  Komentarz analityków Agencji odnosi się do wnioskowania o skuteczności Lipancrea 16 000 w dawkach zalecanych w ChPL (1-2 kapsułki do posiłku).
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.1.2., str. 52, tab. 27
  Uwaga wnioskodawcy stanowi skorygowanie błędnej wartości podanej w analizie wnioskodawcy i przywołanej w AWA w tabeli 27. Należy jednak zwrócić uwagę, że sposób przypisania pozostałych wartości do poszczególnych stanów jest niejasny i nie pochodzi bezpośrednio z przytoczonych przez wnioskodawcę źródeł.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.1.2., str. 54, Rozdz. 5.4. str 62
  Przedstawiono wyjaśnienie dotyczące przyczyny różnic w sposobie oszacowania kosztów komparatora w AE i BIA. Analitycy natomiast zwrócili uwagę, że oszacowanie kosztu komparatora nie jest spójne w przedłożonych analizach (AE i BIA).
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 6.3., str. 69, tab. 44
  W BIA zwrócono jedynie uwagę na niespójność analiz pod względem wyboru komparatora w poszczególnych analizach.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 6.3.1., 6.3.3., 6.4
  Jak wskazano w AWA głównym ograniczeniem BIA wnioskodawcy jest przyjęta w obliczeniach dzienna dawka leku, która jest znacznie zaniżona, zarówno pod względem oszacowania średniej dawki na posiłek jak i pod względem założeń dotyczących liczby posiłków w ciągu dnia. W AWA zaznaczono, że całkowite przejęcie rynku leku Kreon 25 000 przez wnioskowaną technologię medyczną jest mało prawdopodobne, jednakże w obliczeniach własnych uwzględniono tylko zwiększoną dzienną leku.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 6.3.2., tab. 45
  W analizie wrażliwości nie przestawiono wariantów, które wnioskodawca przesłał w ramach uzupełnień analiz, gdyż nie uwzględniały one parametrów, na które zwrócono uwagę w piśmie w spr. niespełniania wymagań minimalnych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 6.3.3., tab. 46 oraz str. 56
  Uwaga niezasadna. Wariant dot. dawkowania przedstawiony przez Agencję jako najbardziej prawdopodobny jest zgodny z ChPL, co zostało omówione w AWA (str. 71) oraz jest zgodny z wytycznymi klinicznymi (str. 18 AWA).
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 12, str. 82, tab. 50, pkt. 8a
  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 12, str. 83, tab. 50, pkt. 8b
  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA oraz w uzupełnieniu analiz wnioskodawcy i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 12, str. 83, tab. 50, pkt 9 oraz str. 57, tab. 35
  Przedstawiono doprecyzowanie wyjaśnienia odnośnie zidentyfikowanych dowodów naukowych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  Rozdział 12, str. 84, tab. 50, pkt 15 oraz Rozdział 6, tab. 44
  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 13, str. 85
  Wykaz niezgodności względem Wytycznych HTA uwzględnia uzupełnienia wnioskodawcy, które w dalszym ciągu nie odpowiadały powyższym Wytycznym.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 7, str. 74
  Wnioskodawca nie przedstawił analizy racjonalizacyjnej zgodnej z zapisami ustawy refundacyjnej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 129/2017 do zlecenia 101/2017
  (Dodano: 07.11.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 71/2017 do zlecenia 101/2017
  (Dodano: 08.11.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Ocena profilaktyki fluorkowej

  Wskazanie:

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  IK 820618.2017.IJ; 16.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie opinii Rady i Prezesa w sprawie efektywności produktów leczniczych: 1.z grupy limitowej 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności; 2. z grupy limitowej 21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności; 3. z grupy limitowej 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności; 4. z grupy limitowej 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne - wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności w leczeniu pacjentó z przerostem gruczołu krokowego albo z 30% poziomem odpłatności we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach; - z uwzględnieniem ich limitu finansowania, w populacji osób powyżej 75 roku życia oraz przygotowanie danych do rankingu wskazanych leków z uwzględnieniem kryteriów podanych w zleceniu

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 44a ust. 1 ust. ref. w zw. z art. 31n pkt 5 ust. o świadcz.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLO.461.223.2017.BRB.1037509; 07.08.2017

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowanie opinii Rady i Prezesa w sprawie efektywności produktów leczniczych

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 321/2017 do zlecenia 99/2017
  (Dodano: 06.10.2017 r.)

  go to zlecenie