Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tecentriq, atezolizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1200 mg, 1 fiol. 20 ml, EAN: 5902768001167, w ramach programu lekowego: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca atezolizumabem (ICD-10 C34)

Wskazanie:

niedrobnokomórkowy rak płuca

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1378.2017.8.PB; 16.01.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 16/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 16/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 16/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 16/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 16/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 16/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 16/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15 marca 2018r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 16/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.3.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Tecentriq (atezolizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca atezolizumabem (ICD-10 C34)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Wiktor Janicki
  Roche Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Komentarz do uwagi 1
  Agencja bierze pod uwagę argumenty przedstawione przez Wnioskodawcę. Jednakże w związku z ograniczeniami, dotyczącymi struktury modelu i obliczeń własnych Agencji w kontekście zawężenia kryteriów zakończenia udziału w uzgodnionym programie lekowym (UPL) w stosunku do badania OAK, POPLAR i ChPL Tecentriq Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA.

  W związku z rozbieżnościami dotyczącymi kryteriów zakończenia leczenia i w konsekwencji czasu leczenia pacjentów atezolizumabem, pomiędzy ChPL Tecentriq, badaniami POPLAR i OAK, a możliwym czasem leczenia w ramach UPL, istnieje niepewność w stosunku do wyników zdrowotnych uzyskiwanych przez pacjentów, którzy byliby leczeni w ramach UPL.

  Struktura modelu jest dopasowano do UPL, jednakże UPL i model nie są spójne z badaniem OAK. Wnioskodawca w przedłożonym modelu ekonomicznym zakłada podawanie atezolizumabu do progresji – zgodnie z UPL. Natomiast parametry kliniczne uwzględnione w modelu ekonomicznym obejmują zarówno czas leczenia atezolizumabem do progresji, jak i po progresji choroby – na podstawie badania OAK. Ponadto według ChPL Tecentriq kontynuację leczenia atezolizumabem zaleca się do czasu utraty korzyści klinicznej przez pacjenta lub do wystąpienia niemożliwej do opanowania toksyczności.

  W związku z powyższym według AOTMiT nastąpiło niedoszacowanie kosztów atezolizumabu względem uzyskanych efektów zdrowotnych w kontekście badania OAK (w badaniu OAK u 40% pacjentów podawano atezolizumab po progresji).

  Ponadto wytyczne AOTMiT zalecają, aby: „Wyniki zdrowotne uwzględniane w analizie ekonomicznej dla interwencji oraz komparatorów powinny być określone na podstawie analizy klinicznej”. Dlatego też w ramach obliczeń własnych Agencji uwzględniono zarówno koszty, jak i efekty zdrowotne terapii atezolizumab obejmujące łącznie czas leczenia do progresji i po progresji choroby – zgodnie z badaniem OAK i ChPL Tecentriq.

  Komentarz do uwagi 2
  Uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Komentarz do uwagi 3
  Uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Monika Klaus-Piskała
  MSD Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Komentarz do uwagi 1
  Uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 23/2018 do zlecenia 16/2018
  (Dodano: 20.03.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 22/2018 do zlecenia 16/2018
  (Dodano: 23.03.2018 r.)

  go to zlecenie