Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kyprolis, karfilzomib, proszek do sporząddzania roztworu do infuzji. Kod EAN 5909991256388, we wskazaniu: w ramach programu lekowego: "Karfilzomib w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD-10: C90.0)

Wskazanie:

leczenie opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD-10: C90.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.86.2018 IK: 1219391 (PP); 23.01.2018

Pismem z dn. 19.02.2018 r. znak: PLA.4604.159.2018 IK:1219391 (PP) wskazano, że program lekowy załączony do wniosku refundacyjnego pn. "Leczenie opornego i nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD-10 C90.0) jest właściwym do oceny przez Agencję. Pismem z dn. 05.03.2018 r. znak: PLR.4600.2043.6.2016.MS zawieszono postępowanie.

Pismem z dn. 09.05.2018 r. znak: PLR.4600.2043.7.2016.MS podjęto postępowanie.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie