Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kyprolis, karfilzomib, proszek do sporząddzania roztworu do infuzji. Kod EAN 5909991256388, we wskazaniu: w ramach programu lekowego: "Karfilzomib w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD-10: C90.0)

Wskazanie:

leczenie opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD-10: C90.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.86.2018 IK: 1219391 (PP); 23.01.2018

Pismem z dn. 19.02.2018 r. znak: PLA.4604.159.2018 IK:1219391 (PP) wskazano, że program lekowy załączony do wniosku refundacyjnego pn. "Leczenie opornego i nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD-10 C90.0) jest właściwym do oceny przez Agencję. Pismem z dn. 05.03.2018 r. znak: PLR.4600.2043.6.2016.MS zawieszono postępowanie.

Pismem z dn. 09.05.2018 r. znak: PLR.4600.2043.7.2016.MS podjęto postępowanie.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 20/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 20/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 20/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 20/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 20/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 20/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 1 czerwca 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 20/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.4.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Kyprolis (karfilzomib) w ramach programu lekowego: "Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD-10: C90.0)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska

  pdf 01

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Uwaga stanowi opinię eksperta opowiadającą się za refundacją wnioskowanej technologii.

  2.

  Prof. dr hab. Dariusz Wołowiec

  pdf 01

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Uwaga stanowi opinię eksperta opowiadającą się za refundacją wnioskowanej technologii.

  3.

  Agnieszka Głowacka
  Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

  pdf 01

  Rozdział 4.1.1., str. 25: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Uwaga stanowi powtórzenie argumentów użytych przez wnioskodawcę w analizie klinicznej i analizie problemu decyzyjnego.

  Rozdział 4.1.2., str. 27: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko, iż dobrą praktyką byłoby zaktualizowanie wyszukiwania. Prawdą jest, iż wnioskodawca przedstawił wyniki dotyczące planowej końcowej analizy przeżycia całkowitego (przedstawione jako dane niepublikowane), jednak nie zostały przedstawione najnowsze wyniki (dostępne w publikacji Siegel 2018) dotyczące PFS oraz bezpieczeństwa.

  Rozdział 4.3., str. 61: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Wnioskodawca argumentuje, iż wybór subpopulacji został oparty na kryteriach Polskiej Grupy Szpiczakowej, co nie było kwestionowane. W AWA podkreślono, że została wybrana podgrupa lepiej rokujących chorych, z czym zgadza się wnioskodawca.

  Rozdział 5.1.2., str. 67: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. W analizie klinicznej podano, że wybrana przez wnioskodawcę subpopulacja chorych ma określoną liczebność. Odpowiedź na leczenie oceniano jednak wśród nieco większej grupy pacjentów. Co do grupy, w której oceniano odpowiedź na leczenie nie wyjaśniono ponadto nieścisłości związanej z faktem, że w ramieniu KAR+LEN+DEX brak wykazania co najmniej VGPR powinien dotyczyć innej niż wskazana liczby pacjentów, podobnie w ramieniu LEN+DEX (nieścisłość opisana na str. 67 AWA).

  Rozdział 5.1.2., str. 67 oraz Rozdział 5.3.2., str. 73: uwaga niezasadna, nie wpływa na wnioskowanie AWA. W AWA podkreślono, że wybrana publikacja nie odpowiada populacji wnioskowanej, co potwierdza wnioskodawca („niemożliwe było wyodrębnienie zestawu krzywych OS i PFS tak, aby odpowiadały populacji rozpatrywanej we wniosku”). W AWA podkreślono też, że dane z publikacji Veltri 2017 dotyczą populacji innej niż większość chorych w badaniu ASPIRE, ponieważ u ponad 50% pacjentów w tym badaniu (tj. w badaniu ASPIRE) przeszczepienie było już wykonane przed włączeniem do badania. Publikacja Veltri 2017 dotyczy zaś przeszczepienia przeprowa¬dza¬nego po raz pierwszy (patrz str. 67 AWA).

  Rozdział 5.1.2., str. 68 oraz Rozdział 5.3. tab. 39: uwaga niezasadna, nie wpływa na wnioskowanie AWA. Wnioskodawca zgadza się, że nie ma badań opisujących jakość życia chorych w populacji w pełni odpowiadającej wnioskowanej. Rozdział 5.1.2., str. 69: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Uwzględnianie cen z DGL nie jest wymagane przepisami prawa, ale jest dobrą praktyką. Przedstawianie wyników w wariancie z RSS z uwzględnieniem RSS dla interwencji, ale przy wykorzystaniu oficjalnych cen komparatora z Obwieszczenia nie daje prawidłowego obrazu sytuacji. Ceny wyliczone na podstawie DGL również mogą nie w pełni odzwierciedlać obowiązujące umowy podziału ryzyka, ale stanowią pewne przybliżenie.

  Rozdział 5.1.2., str. 69: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Zwrócono jedynie uwagę na ryzyko związane z założeniem, że wszystkie podania leku będą odbywać się w trybie ambulatoryjnym.

  Rozdział 5.2.3., str. 71 oraz Rozdział 5.3., str. 72: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Podstawowym horyzontem analizy jest horyzont dożywotni.

  Rozdział 5.3.1., str. 73: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Wnioskodawca dopiero w uwadze przedstawił więcej informacji na temat wykorzystanego modelu regresji propor¬cjonal-nych hazardów Coxa.

  Rozdział 6.1.1., str. 75: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Uwaga Agencji odnosiła się przede wszystkim do problematycznego doboru komparatora - w subpopulacji pacjentów, u których stwierdzono progresję choroby po (…) LEN i DEX, niezasadnym jest przyjęcie jako komparatora terapii LEN+DEX, zakładałoby to bowiem dalsze stosowanie u tych pacjentów nieskutecznej terapii.

  Rozdział 6.1.2., str. 77: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA – stanowi wyjaśnienie braku szacowania populacji na podstawie danych epidemiologicznych.

  Rozdział 6.1.2., str. 77: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA – stanowi wyjaśnienie intencji wnioskodawcy.

  Rozdział 6.2., str. 77: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Wnioskodawca potwierdza tezę z AWA, że populacja nie wydaje się niedoszacowana. Opinia na której bazowała Agencja została przedstawiona w AWA w Rozdziale 3.4.2. Opinie ekspertów klinicznych.

  Rozdział 8., str. 88: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Rada Przejrzystości otrzymuje i może zapoznać się z całością opinii.

  4.

  Dr n. med. Paweł Robak

  pdf 01

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Uwaga stanowi opinię eksperta opowiadającą się za refundacją wnioskowanej technologii.

  5.

  Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

  pdf 01

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Uwaga stanowi opinię eksperta opowiadającą się za refundacją wnioskowanej technologii.

  6.

  Dr hab. Dominik Dytfeld

  pdf 01

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Uwaga stanowi opinię eksperta opowiadającą się za refundacją wnioskowanej technologii.

  7.

  Dr hab. n. med. Jarosław Czyż

  pdf 01

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Kryterium kwalifikacji do głównego badania analizy (ASPIRE) było niepowodzenie pierwszej linii leczenia (nie jest to zatem „cała populacja ze szpiczakiem mnogim”). Wnioskodawca wyod¬rębnił z badania subpopulację, którą uznał za najbardziej odpowiadającą zapisom wniosko¬wa¬nego programu lekowego. Ponadto zapisy wnioskowanego programu lekowego nie odnoszą się do wymienionych przez eksperta pacjentów wysokiego ryzyka (z aberracjami genetycznymi typu: t(4;14) czy del p53).

  8.

  Dr n. med. Tomasz Szpila

  pdf 01

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Uwaga stanowi opinię eksperta opowiadającą się za refundacją wnioskowanej technologii.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 55/2018 do zlecenia 20/2018
  (Dodano: 06.06.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 54/2018 do zlecenia 20/2018
  (Dodano: 11.06.2018 r.)

  go to zlecenie