Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Prezesa Agencji w zakresie skuteczności klinicznej oraz bezpieczeństwa powszechnego stosowania witaminy D w odniesieniu do populacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK.1184136/ATe; 01.02.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji

go to zlecenie