Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leczenie zespołu stopy cukrzycowej jako świadczenie gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego

Wskazanie:

zespół stopy cukrzycowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK.1097464.DS; 07.02.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz leczenia szpitalnego

go to zlecenie