Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MCT Pepdite, proszek, opakowanie à 400 g we wskazaniach: deficyt VLCAD, deficyt LCHAD

Wskazanie:

deficyt VLCAD, deficyt LCHAD

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.733.2018.AK; 09.02.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie