Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bortezomib Zentivia (bortezomibum), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg, 1 fiol. proszku, kod EAN: 5909991250829; Bortezomib Zentivia (bortezomibum), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg, 1 fiol. proszku, kod EAN: 5909991250812, we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikująsię do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych

Wskazanie:

Leczenie dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikująsię do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.223.2018; PLR.4600.224.2018; 07.03.2018 r.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 53/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 53/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 53/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 53/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 53/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 53/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 53/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17 maja 2018r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 53/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4332.1.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wnioski o objęcie refundacją leków Bortezomib Zentiva (bortezomib) w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniu: „leczenie dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Ewelina Bernaszuk
  - Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

  pdf 01

  Rozdz. 4.1.1. str. 19: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. W analizie brak danych o jakości życia chorych.

  Rozdz. 4.1.1. str. 29: uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowanie AWA. Wyniki analizy podgrup charakteryzują się niższą wiarygodnością, jednak również podlegają analizie w AWA. Rozdz. 4.2.1.1 str. 27: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Wyniki badania Robak 2015 odnośnie przeżycia całkowitego są niedojrzałe. Wszystkie wyniki przytoczone przez wnioskodawcę zostały podane w AWA.

  Rozdz. 5.3.2. str. 49: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Ekstrapolacja danych jest standardem postępowania, co nie zmienia faktu, że niepewny jest przebieg krzywej OS dla której dane w badaniu były niedojrzałe.

  Rozdz. 5.3.2. str. 49: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. W AWA nie sugerowano, że przyjmowanie 8 cykli terapii jest wariantem wysoce prawdopodobnym. Zwrócono jedynie uwagę, że zmiana założeń odnośnie liczby cykli chemioterapii zmienia wnioskowanie z analizy. Ponieważ lek ma być refundowany w ramach chemioterapii, jedynie ChPL może ograniczać czas jego stosowania (ChPL zakłada, że pacjentom z potwierdzoną odpowiedzią w cyklu 6. można podać dodatkowo 2 cykle bortezomibu).

  Rozdz. 5.3.2. str. 50: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. W analizie podstawowej wykorzystane zostały dane z publikacji Robak 2015. Tym niemniej wyniki analizy podgrup również podlegają analizie w AWA. Oczywistym jest, że są to dane o niższej wiarygodności.

  Rozdz. 5.3.2. str. 50: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. W AWA zaznaczono, że leczenie podtrzymujące rytuksymabem występowałoby zarówno w ramieniu interwencji jak i komparatora. Rozdz. 5.3.2. str. 50: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. W analizie zachodzi znaczna niepewność odnośnie odsetków przeżyć odległych ze względu na braki danych o przeżyciu w badaniu Robak 2015 i niepewność ekstrapolacji.

  Rozdz. 6.3. Tabela 41 str. 61: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko, że dane otrzymane od NFZ sugerują znaczne niedoszacowanie populacji skalkulowanej w oparciu o dane KRN. Ocena zaś czy oszacowany, prognozowany wzrost wydatków płatnika publicznego jest znaczny czy nieznaczny będzie realizowana w ramach appraisalu.

  Rozdz. 6.3. Tabela 41 str. 61: uwaga częściowo zasadna, jednak nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  W scenariuszu uwzględniającym refundację wszystkich produktów zawierających bortezomib, szacowane przez wnioskodawcę zapotrzebowanie wynosi 157,3 i 162,5 dla opakowania 1 mg odpowiednio w I i w II roku refundacji oraz 373,1 i 385,3 dla opakowania 3,5 mg w I i w II roku refundacji. Założenie wnioskodawcy o dostawie na poziomie 240 opakowań rocznie dla każdego z opakowań wciąż jest niezgodne z zapotrzebowaniem przedstawionym przez wnioskodawcę w modelu.

  Rozdz. 6.3.1 str. 62: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. W AWA również podano informację, że odsetek pacjentów z MCL wśród nowych zachorowań na chłoniaki nieziarnicze zawiera się w przedziale 5-10%.

  Rozdz. 6.3.1 str. 62: uwaga niezasadna, nie wpływa na wnioskowanie AWA. Eksperci, do których Agencja zwraca się z prośbą o opinię są proszeni o uwzględnianie również braku aktywnego leczenia jako alternatywy.

  Rozdz. 6.3.1 str. 62: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Informacje, które podaje wnioskodawca są uwzględnione w AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 52/2018 do zlecenia 53/2018
  (Dodano: 06.06.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 51/2018 do zlecenia 53/2018
  (Dodano: 11.06.2018 r.)

  go to zlecenie