Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających amantadynę przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.569.2018.2.ISO; 24.09.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie