Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie w oparciu o przegląd systematyczny analizy klinicznej (zawierającej ocenę skuteczności i bezpieczeństwa) metod z obszaru medycyny alternatywnej traktowanych jako metody o charakterze terapeutycznym w leczeniu chorób nowotworowych oraz przedstawienie opinii Prezesa oraz opinii Rady Przejrzystości. W pierwszej kolejności - Ocena i zaopiniowanie zabiegu hipertermii w leczeniu chorób nowotworowych

Wskazanie:

choroby nowotworowe

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.400.10.2018.TK; 03.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych,o pinii Prezesa Agencji, opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie