Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sekwencjonowanie następnej generacji dla pojedynczej lub kilku komórek jako świadczenie gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK: 1469861.DS; 15.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

go to zlecenie