Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imfinzi, durvalumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml, 1, fiol. 2,4; Imfinzi, durvalumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml, 1, fiol. 10 w ramach programu lekowego: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)

Wskazanie:

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.207.2019.PB.IV; PLR.4600.206.2019.PB.IV; 12.08.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie