Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z HTA, dotyczących zmian w programach lekowych: "Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10: G35)" - załącznik B.29 oraz "Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci twardnienia rozsianego (ICD-10: G35)" - załącznik B.46 oraz wydanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości, oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach ww. programów lekowych

Wskazanie:

"Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10: G35)" oraz "Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci twardnienia rozsianego (ICD-10: G35)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.946.2019.PB; 28.08.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych, opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.18.2019
(Dodano: 04.11.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 358/2019 do zlecenia 190/2019
(Dodano: 07.11.2019 r.)

go to zlecenie