Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Blincyto (blinatumomabum) , proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 38,5 mcg, 1, fiol. proszku 1 fiol. roztworu stabilizującego 10 ml, EAN: 05909991256371, stosowanego w ramach programu lekowego: „Leczenie blinatumomabem chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (dzieci)”

Wskazanie:

Leczenie blinatumomabem chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (dzieci)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.203.2019; 05.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie