Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji Prezesa AOTMiT dotyczącej zasadności finansowania programu lekowego B.9. Leczenie raka piersi oraz programu lekowego B.9.a. Przedoperacyjne leczenie raka piersi trastuzumabem i pertuzumabem w ramach jednego uwspólnionego programu lekowego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: Pismem z dn. 18.09.2019 r. zmieniono podstawę prawną z art. 31 n ust. 1 lit a na art. 31 n pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1037.2019.MO; 06.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.19.2019
(Dodano: 30.09.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 305/2019 do zlecenia 195/2019
(Dodano: 02.11.2019 r.)

go to zlecenie