Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji Prezesa AOTMiT dotyczącej zasadności finansowania programu lekowego B.9. Leczenie raka piersi oraz programu lekowego B.9.a. Przedoperacyjne leczenie raka piersi trastuzumabem i pertuzumabem w ramach jednego uwspólnionego programu lekowego

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: ----

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1037.2019.MO; 06.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji

go to zlecenie