Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bavencio, avelumabum, koncentrat o sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1 fiol. Po 10 ml w ramach programu lekowego: "Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem (ICD-10: C44)"

Wskazanie:

Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem (ICD-10: C44)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.645.2019.IV.PB; 16.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie