Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA w zakresie zmiany treści programu lekowego B.86. Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych (ICD-10: E85, R50.9, D89.8, D89.9) poprzez zmianę kryteriów kwalifikacji; wydanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości, oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie ww. programu lekowego

Wskazanie:

wrodzone zespoły autozapalne (ICD-10: E85, R50.9, D89.8, D89.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1125.2019.PB; 27.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych, opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości

go to zlecenie