Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod EAN: 05901549325126, w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.969.2019.12.PB; 14.11.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 275/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 275/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 275/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 275/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 275/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 275/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.01.2020r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 275/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.66.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Keytruda (pembrolizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią (ICD-10: C34)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Aneta Mela
  (MSD Polska)

  pdf 01

  Uwagi 1. i 2. Wnioskodawca odniósł się do stanowisk ekspertów ankietowanych przez Agencję. Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 3. Wnioskodawca zwrócił uwagę na opublikowanie w trakcie kongresu ESMO 2019 wyników z badania KEYNOTE-407 dla dłuższych okresów obserwacji (14,3 miesiąca). Przedstawione wyniki są zgodne z wynikami zamieszonymi w publikacji pełnotekstowej. Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 4. Wnioskodawca przedstawił własny komentarz do proponowanych przez ekspertów klinicznych oraz analityków Agencji, zmian w treści wnioskowanego programu lekowego. Uwagi wnioskodawcy nie wpływają na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 5. Wnioskodawca wskazał na możliwość wprowadzania w przedstawionym modelu analizy ekonomicznej zmian cen leków. Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 6. Wnioskodawca przedstawił komentarz do zastrzeżeń Agencji względem źródła odsetka pacjentów wykonujących test w celu określenia ekspresji PD-L1 w analizie wpływu na budżet. Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  dr n. med. Maciej Bryl
  (ekspert kliniczny)

  pdf 01

  Uwaga 1. Ekspert kliniczny wskazał, iż ze względu na brak istotnych statystycznie różnic w przeżyciu całkowitym w populacji pacjentów z ekspresją PD-L1 na ≥50% komórek nowotworowych miedzy terapia skojarzoną PEMB a monoterapią PEMBR, wybór terapii powinien być pozostawiony do decyzji chorego. Uwaga eksperta nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 2. Ekspert wskazał na porównywalna liczebności grup pacjentów z ekspresją PL-L1 na poziomach: <1%, 1-49% oraz ≥50%. Uwaga eksperta nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  3.

  Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
  (ekspert kliniczny)

  pdf 01

  Uwaga dotyczy wniosku o korektę omyłki pisarskiej w tabeli nr 7, str. 18 AWA zakresie podanej przez eksperta „Liczby nowych zachorowań w ciągu roku w Polsce”, w odniesieniu do pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca o typie płaskonabłonkowym w stadium uogólnienia, z ekspresją PD-L1 w zakresie <1%”, kwalifikujący się do I linii leczenia, którzy spełniają pozostałe kryteria włączenia/wyłączenia określone w ocenianym programie lekowym. Według przekazanej opinii liczebność tej populacji ekspert oszacował na 1 100 przypadków.
  Tym samym właściwa wartość w kolumnie „Liczba nowych zachorowań w ciągu roku w Polsce”, w wierszu „z ekspresją PD-L1 w zakresie <1%” przywoływanej tabeli nr 7 to: „1100”;
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 7/2020 do zlecenia 275/2019
  (Dodano: 29.01.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 7/2020 do zlecenia 275/2019
  (Dodano: 30.01.2020 r.)

  go to zlecenie