Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Liquigen, płyn, butelka à 250 ml, we wskazaniach: deficyt dehydrogenazy pirogronianowej, padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT - 1, deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego

Wskazanie:

deficyt dehydrogenazy pirogronianowej, padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT - 1, deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.4.2020.AD; 03.01.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.1.2020
(Dodano: 18.03.2020 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 26/2020 do zlecenia 2/2020
(Dodano: 30.03.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 26/2020 do zlecenia 2/2020
(Dodano: 27.05.2020 r.)

go to zlecenie