Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego B.77. Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30 (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)

Wskazanie:

Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30 (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.170.2020.AP(1); 12.02.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji

go to zlecenie