Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vyxeos liposomowy 44mg/100mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuizji, daunorubicyna/cytarabina, Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Filoteowa, zliofinilizowana bryłka., Każda fiolka zawiera 44 mg daunorubicyny i 100 mg cytarabiny Dawka w induckji: daunorubinyna 44 mg/m2 i cytabina 100 mg/m2 Dawka w konsolidacji daunorubicyna 29 mg/m2 i cytarabina 65 mg/m2, 1, mg, kod EAN: 00368727109827

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1783.2019.AP; 24.02.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie