Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ajovy, fremanezumabum, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 225 mg, 1, amp.-strzyk. 1,5 ml, kod EAN: 05909991396497

Wskazanie:

Leczenie migreny przewlekłej i migreny epizodycznej z czestymi napadami (ICD-10 G43).

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1929.2019.23.MO; 02.06.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie