Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Yervoy, Ipilimumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat) , 5 mg/ml, 1, fiol. 40 ml, kod EAN: 05909990872459

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego, tj. we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.194.2020.9.PB; 12.06.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie