Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MCT Oil, płyn, butelka á 500 ml

Wskazanie:

we wskazaniach: padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT – 1

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.706.2020.1.AD; 24.06.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie