Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Abraxane, Nab-paklitaksel, proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji, fiolka á 100 mg

Wskazanie:

rak piersi (ICD-10: C50.8) w ramach terapii skojarzonej z atezolizumabem w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2059.2020.1.AK; 27.07.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie