Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wydanie opinii w sprawie włączenia koncentratu rekombinowanego wieprzowego czynnika VIII, w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

OIPPZ.405.105.2020.KP; 27.05.2020

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii dotyczącej zasadności wprowadzenia ww. terapii w oparciu o ocenę skuteczności klinicznej w stosunku do leków dotychczas stosowanych i możliwości realizacji w ramach budżetu Programu

go to zlecenie