LOADING
https://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_1gk-is-89.png
https://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_2gk-is-89.png
https://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_3gk-is-89.png
https://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_4gk-is-89.png

Rada Przejrzystości

Rekomendacje

O Nas

Wytyczne HTA

Witamy na stronie internetowej BIP Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uzyskała status państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. Zmianie uległa struktura organizacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Na czele Agencji stoi Prezes i swoje zadania wykonuje przy pomocy Wiceprezesa. Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 w sprawie nadania statutu AOTMiT (DZ. U. nr 133 poz. 1102), Agencja składa się z 10 komórek organizacyjnych (patrz: Struktura). Zadania AOTMiT to m. in.:

Opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;
Przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
Wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów i jednostek samorządu terytorialnego.
Wydawanie rekomendacji Prezesa w zakresie:

 • Zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;
 • Niezasadności zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego;
 • Usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;
 • Zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;
 • Objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
 • Niezasadności objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.
Agencja uczestniczy także w wielu międzynarodowych projektach w zakresie HTA i jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:
 • HTAi – Health Technology Assessment International;
 • INAHTA – International Network of Agencies for Health Technology Assessment;
 • MEDEV – Medicine Evaluation Committee;
 • ISPOR – International Socjety for Pharmacoeconomics and Outcomes Research;
 • EUnetHTA – European Network for Health Technology Assessment.

Do grona naszych partnerów należy wiele innych czołowych placówek naukowo-badawczych w Polsce i na świecie (patrz: Instytucje Współpracujące).

Oceny technologii medycznych uczymy się od najlepszych i najlepszym w tej dziedzinie chcemy dorównać.