Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Na podstawie Zarządzenia nr 19/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w dniu dzisiejszym w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane projekty taryf świadczeń, celem przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych. Dostrzegając potrzebę dialogu, pragniemy otworzyć się na Państwa inicjatywę w opracowaniu taryf.
Ze względu na fakt, iż Państwa opinia ma dla nas ogromne znaczenie, serdecznie zachęcamy Państwa do składania uwag do przedmiotowych projektów taryf, ze szczególnym uwzględnieniem obiektywnej oceny danego Projektu Taryfy świadczeń wraz z uzasadnieniem. Na Państwa uwagi do przedmiotowych projektów taryf świadczeń oczekujemy w terminie 7 dni od dnia publikacji projektu taryfy.
Ze względu na zbliżający się okres urlopowo-świąteczny, uwagi do przedmiotowych projektów taryf będą przyjmowane do dnia 9 maja 2016 roku, za pomocą formularza stanowiącego Załącznik do Zarządzenia. Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazać drogą pocztową lub osobiście na adres siedziby Agencji: ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa.
Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń.
W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji wyda opinię na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 581 z późn. zm.) .
Wyrażamy głębokie przekonanie, że uwagi do propozycji taryf, a także udział interesariuszy w działaniach koncepcyjnych będą stanowiły istotny wkład w prace końcowe nad ostatecznym określeniem danej taryfy dla świadczeń istotnych z punktu widzenia bieżącego funkcjonowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Załącznik 2 - Projekt taryfy wybranych świadczeń gwarantowanych

Jednocześnie, na zlecenie Ministra Zdrowia, AOTMiT przy współpracy z NFZ, MZ oraz ekspertami klinicznymi opracował projekty opieki kompleksowej nad pacjentem po endoprotezoplastyce stawu biodrowego oraz nad pacjentem po zawale serca. Projekty te stanowią odpowiedź Ministra Zdrowia na konieczność zapewnienia ciągłości opieki pacjentom z w/w schorzeniami. Dane epidemiologiczne wskazują na wyższą 1-roczną śmiertelność pacjentów po zawale serca w Polsce w porównaniu do państw Europy Zachodniej, przy jednocześnie porównywalnej śmiertelność wewnątrzszpitalnej. Wskazuje to na konieczność poprawy opieki nad pacjentem po opuszczeniu szpitala.
Natomiast w zakresie poprawy opieki nad pacjentami kwalifikowanymi do endoprotezoplastyki wymagana jest redukcja czasu oczekiwania na wykonanie zabiegu co może być osiągnięte m.in. przez optymalizację przygotowania pacjentów. Zostało to uwzględnione w projekcie opieki kompleksowej. Pacjenci zbyt późno zoperowani lub nieprzygotowani zagrożeni są postępującą niepełnosprawnością. Stąd niezbędne jest zapewnienie pełnej opieki, od kwalifikacji i przygotowania do zabiegu, po rehabilitację i opiekę ambulatoryjną.
Poniżej przedstawiamy opisy modeli wraz ze schematem oraz projektem taryfy.

Projekt Taryfy świadczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji:

„Endoprotezoplastyka stawu biodrowego - opieka kompleksowa"

Załącznik 3 - opis modelu

Załącznik 4 - projekt taryfy

Projekt Taryfy świadczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji:

„Opieka kompleksowa nad pacjentem po zawale serca"

Załącznik 5 - opis modelu

Załącznik 6 - projekt taryfy

Pełne raporty do ww. projektów, zawierające przegląd systematyczny badań wtórnych dla skuteczności rehabilitacji, przegląd rozwiązań międzynarodowych w zakresie finansowania opieki kompleksowej oraz szczegółowe analizy dotyczące sposobu postępowania w Polsce z pacjentami po zawale oraz zakwalifikowanymi do endoprotezoplastyki stawu biodrowego, zostaną opublikowane do dnia 13.05.2016 r.
Na uwagi do projektów opieki kompleksowej czekamy do dnia 20 maja br.

Załącznik do składania uwag

UWAGA: Taryfa dla części składowych opieki kompleksowej związanych z opieką szpitalną jest konsekwencją przyjęcia nowych taryf sekcji E i H katalogu JGP (również będących w konsultacjach ze środowiskiem klinicznym). Ewentualne zmiany taryf będą również uwzględnione jako korekta taryf opieki kompleksowej. W związku z powyższym w ramach prowadzonych konsultacji projektów opieki kompleksowej szczególnie istotne jest uzyskanie komentarzy środowiska nie względem wyceny części szpitalnej, a względem następujących kwestii:

  • Elementy składowe opieki kompleksowej,
  • Przyjęte wyceny osobodnia w ramach rehabilitacji,
  • Przyjęte wyceny w ramach opieki ambulatoryjnej,
  • Zaproponowane modele rehabilitacji,
  • Proponowane zmiany w katalogu rehabilitacji kardiologicznej (kryteria kwalifikacji, realizowane interwencje, wymagania względem personelu,
  • Zaproponowane parametry monitorowa projektu,
  • Przyjęte założenia co do zmian w liczbie lub rodzaju udzielanych świadczeń udzielanych świadczeń (analiza wpływu na budżet).
Raporty