Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:
  • Świadczenia gwarantowane obejmujące przeszczepienie nerki lub nerki z trzustką (identyfikowane produktami rozliczeniowymi NFZ: JGP L94, PZL12 i L97)

Literatura przedmiotu udowadnia, że przeszczepienia nerek są najbardziej efektywną klinicznie i kosztowo opcją terapeutyczną dla chorych z krańcową niewydolnością tego narządu i wszelkie działania powinny być ukierunkowane na wspieranie idei dawstwa i przeszczepiania narządów.

Z przeprowadzonych w Agencji analiz kosztowych wynika, że aktualne wyceny świadczeń związanych z zabiegiem przeszczepienia nerki lub nerki z trzustką, mimo obowiązywania od kilku lat w niezmienionej wysokości, pozwalają na pełne pokrycie ponoszonych kosztów. Jedynie w przypadkach powikłanych refundacja ze strony NFZ może być niewystarczająca, jednak sumaryczny wynik finansowy poszczególnych świadczeniodawców z pozyskanej próby pozostaje w analizowanym zakresie dodatni.

Z uwagi na powyższe proponuje się pozostawienie taryf na obecnym poziomie. Wydatki płatnika publicznego na przedmiotowe świadczenia, które wynoszą ok. 50 mln zł rocznie, nie powinny się zatem istotnie zmienić.

Jednocześnie zidentyfikowano i wskazano możliwości zmian organizacyjnych i rozliczeniowych, które mogą potencjalnie przyczynić się do rozwiązania wielu problemów związanych z udzielaniem przedmiotowych świadczeń, a przez to zwiększyć liczbę leczonych w ten sposób pacjentów. Kwestiami do rozwikłania są np.: rozliczenia kosztów pobierania narządów przez szpital biorcy, czy zawiły proces i nieadekwatna wycena kwalifikacji chorych do przeszczepienia.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 3 kwietnia 2019 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi, oprócz przesłania droga elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.
Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.