Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:
  • Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora

Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora jest świadczeniem nowym, zakwalifikowanym do koszyka świadczeń gwarantowanych 9 stycznia 2019 r., i stanowi alternatywę dla implantacji układu przezżylnego u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia powikłań. Taryfa pokrywająca koszty realizacji świadczenia pozwoli na objęcie opieką tej niewielkiej grupy chorych bez narażania szpitala na straty finansowe.

W wyniku analizy kosztów rzeczywistych oraz współpracy z ekspertami klinicznymi i Narodowym Funduszem Zdrowia zaproponowano wydzielenie nowego produktu rozliczeniowego, dedykowanego wszczepieniu lub wymianie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora. Proponowana taryfa stanowi odzwierciedlenie kosztów ponoszonych na zapewnienie opieki pacjentom, którzy nie mieli wcześniej wszczepionych elektrod przezżylnych. W przypadku pacjentów, u których zachodzi konieczność uprzedniego usunięcia elektrod przezżylnych, co wiąże się z dłuższą hospitalizacją i wyższymi kosztami, proponuje się zastosowanie mechanizmu refundacji dodatkowych dni hospitalizacji ponad liczbę dni pobytu finansowaną JGP oraz dosumowania produktów dedykowanych usunięciu elektrod.

W opinii Sekcji Rytmu Serca, rocznie, do wszczepienia/wymiany całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora, zakwalifikuje się ok. 100 pacjentów, z których 10% będzie wymagało wcześniejszego usunięcia przezżylnej elektrody na etapie tej samej hospitalizacji.

Wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń spowoduje zwiększenie wydatków po stronie płatnika publicznego o 4,82 mln zł, co odpowiada 52% wzrostowi w obszarze analizowanych świadczeń w stosunku do 2017 r., przy czym za bazową przyjęto kwotę 4 435 852 PLN, która odpowiada zidentyfikowanym 49 indywidualnym rozliczeniom przedmiotowego świadczenia.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 6 czerwca 2019 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi, oprócz przesłania droga elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.
Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.