Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
  • Świadczenia gwarantowane z zakresu AOS obejmujące leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne

Proponowane taryfy odnoszą się do nowych, wypracowanych z ekspertami klinicznymi, produktów rozliczeniowych, które wydzielono z ogólnych świadczeń hematologicznych i są odpowiedzią na zgłaszaną przez środowisko lekarzy i pacjentów potrzebę urealnienia wyceny świadczeń obejmujących leczenie chorych na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Spodziewanym efektem nowych dedykowanych i wyższych taryf jest zwiększenie liczby świadczeniodawców, którzy obejmują leczeniem tę grupę chorych oraz rozszerzenie działalności dotychczasowych ośrodków, a więc stworzenie sieci zapewniającej kompleksową i specjalistyczną opiekę.

Wartości proponowanych taryf wynikają z analizy rzeczywistych kosztów funkcjonowania ośrodków zajmujących się leczeniem pacjentów z hemofilią i pokrewnymi skazami krwotocznymi oraz referencyjnych przebiegów świadczeń (czyli określenia średniego czasu porady oraz rodzaju i średniej liczby wykonywanych procedur) opracowanych przez ekspertów klinicznych współpracujących z Agencją.

W przypadku świadczeń: Skazy krwotoczne – podstawowa ocena stanu zdrowia, Skazy krwotoczne – rozszerzona ocena stanu zdrowia, w wycenie nie zostały uwzględnione wysokokosztowe badania obrazowe (TK, RM). Proponuje się, by znalazły się one w katalogu świadczeń do sumowania, co oznacza, że realizacja tych badań będzie zapewniona przez świadczeniodawcę i rozliczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sposób odrębny.

Ponadto, aby umożliwić zapewnienie jak najwyższej jakości udzielanych świadczeń, proponuje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 357 z poz. zm.): wyodrębnienie warunków realizacji przedmiotowych świadczeń oraz rozszerzenie i doprecyzowanie kodów klasyfikacji ICD-9 w odniesieniu do badań laboratoryjnych, które są wykonywane u pacjentów z hemofilią i pokrewnymi skazami krwotocznymi. Propozycje zapisów przygotowano z ekspertami klinicznymi i w uzgodnieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Według prognoz ekspertów klinicznych nowe świadczenia będą miały docelowo realizację na poziomie ok. 22 900 porad rocznie, co przy proponowanych taryfach generuje koszt >12 mln zł. Należy jednak założyć, że jednocześnie stopniowo zmniejszy się realizacja świadczeń szpitalnych dedykowanych diagnostyce i ocenie stanu zdrowia tej grupy chorych, a także ogólnych porad z zakresu hematologii. Przy założeniu 2-letniego horyzontu czasowego dla wyżej opisanych zmian, wprowadzenie w życie proponowanych taryf świadczeń będzie wiązało się z dodatkowymi nakładami po stronie płatnika publicznego w wysokości 5,57 mln zł w pierwszym oraz 11,15 mln zł w drugim roku w stosunku do wydatków poniesionych na leczenie tej grupy chorych w 2018 r.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 7 czerwca 2019 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi, oprócz przesłania droga elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.
Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.